Långsam återhämtning för Ratos

Publicerad 2013-08-15 11:17

Rapport Investmentbolaget Ratos redovisar en förlust men vd Susanna Campbell ser positiva signaler på marknaden.

Ratos redovisar ett resultat efter skatt på -49 miljoner kronor för det andra kvartalet 2013 (-36). Resultatet per aktie uppgick till -0:12 kronor (-0:09).
Resultatet före skatt uppgick till 21 miljoner kronor (-22).

Totalavkastningen uppgick till -13 procent för aktien under det första halvåret.

De positiva marknadssignaler Ratos såg på många håll under första kvartalet har förstärkts under andra kvartalet. Förbättringstakten är dock långsam och bolaget förväntar sig se tydligast effekt av återhämtningen i innehavens siffror mot slutet av 2013 och mer 2014.

Det skriver vd Susanna Campbell i kvartalsrapporten.

”Vi bedömer liksom tidigare att successivt bättre marknadsförutsättningar, i kombination med genomförda åtgärder och lägre jämförelsestörande kostnader, skapar förutsättningar för en vinstökning i Ratos innehav totalt sett för 2013”, skriver Susanna Campbell.

Under andra kvartalet förbättrades resultatutvecklingen i Ratos innehav totalt sett, både i termer av redovisad och operativ rörelsevinst (ebita) och glädjeämnena i bolagsportföljen blev allt fler, fortsätter Ratos vd.

I tio av 17 innehav ökade rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster jämfört med förra året.

Det operativa ebita-resultatet ökade 11 procent under andra kvartalet (+6%). Tillsammans med ett svagare första kvartal ger en nedgång om 1 procent hittills i år (-1%).

”Andra kvartalet innebär därmed en tydlig återhämtning i innehavens resultat”, skriver Susanna Campbell.