Aktie Ratos lägger ett motbud på Semcon och erbjuder 157 kronor kontant per aktie. Det kan jämföras med Etteplans bud som lades den 23 augusti och som uppgår till 149 kronor per aktie.

Ratos erbjudandet representerar en premie om cirka 5,4 procent i förhållande till Etteplans erbjudandet om 149 kronor, och 6,2 procent i förhållande till stängningskursen om 147:80 kronor för Semcons aktie på Nasdaq Stockholm i fredags.

Semcons styrelse rekommenderar enhälligt Semcons aktieägare att acceptera erbjudandet.

JCE Group, Nordea Investment Management, Samson Rock Capital, Otus Capital Management och Ennismore Fund Management som tillsammans innehar cirka 52 procent av aktierna och rösterna i Semcon, har åtagit sig att acceptera erbjudandet på vissa villkor.

Åtagandet från JCE Group är ovillkorat vid priset i erbjudandet. Åtagandet kommer att upphöra att gälla om erbjudandet inte fullföljs senast den 30 december 2022. Det noteras att priset per aktie i erbjudandet överstiger priset per aktie i Etteplans erbjudande med mer än 5 procent varför JCE Group inte längre är bunden av sitt åtagande att lämna in sina aktier i Etteplans erbjudande.

Åtagandena från Nordea Investment Management och Otus Capital Management är villkorade av att ingen annan part, före utgången av den initiala acceptperioden eller en eventuell förlängd acceptperiod, offentliggör ett konkurrerande bud avseende samtliga aktier i Semcon till ett värde som överstiger priset i Ratos erbjudandet med minst 7 procent och att Ratos beslutar att inte lämna ett motbud till ett sådant konkurrerande bud inom fem bankdagar.

Åtagandena från Ennismore Fund Management och Samson Rock Capital är villkorade av att ingen annan part, före utgången av den initiala acceptperioden eller en eventuell förlängd acceptperiod, offentliggör ett konkurrerande bud avseende samtliga aktier i Semcon till ett värde som överstiger priset i erbjudandet med minst 5 procent och att Ratos beslutar att inte lämna ett motbud till ett sådant konkurrerande bud inom fem bankdagar.

Varken Ratos eller någon närstående till Ratos äger eller kontrollerar några aktier som ger en finansiell exponering motsvarande ett aktieinnehav i Semcon.

Erbjudandet innehåller sedvanliga villkor, inklusive att det accepteras i sådan utsträckning att Ratos blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Semcon.

”Förvärvet av Semcon är ännu ett steg i Ratos strategi mot en mer homogen koncern, där ytterligare förvärv och avyttringar ingår. Om aktieägarna i Semcon accepterar vårt erbjudande och förvärvet går igenom kommer Ratos fortsatt att ha en skuldsättning som ligger inom våra finansiella mål”, kommenterar Ratos vd Jonas Wiström.

Ratos är en långsiktig ägare och förvärvet av Semcon är en långsiktig investering, tillägger han.

En erbjudandehandling avseende erbjudandet beräknas offentliggöras omkring den 26 september 2022. Acceptperioden beräknas börja omkring den 27 september 2022 och sluta omkring den 27 oktober 2022.