Ratos ser ljust på framtiden

Publicerad 2013-05-08 08:18

Rapport Trots en svag marknad under första kvartalet ser investmentbolaget Ratos försiktigt positiva signaler på många håll, även om ingen tydlig effekt av detta förväntas förrän mot slutet av året.

Ratos redovisar ett resultat efter skatt på 798 miljoner kronor för det första kvartalet (-3). Resultatet per aktie uppgick till 2:53 kronor (0:00).

I det första kvartalet slutfördes Ratos avyttring av Stora med en exitvinst på 898 miljoner kronor.

Totalavkastningen uppgick till 10 procent för aktien under perioden.

Trots en svag marknad under första kvartalet ser Ratos försiktigt positiva signaler på många håll, även om ingen tydlig effekt av detta förväntas förrän mot slutet av året. Det skriver vd Susanna Campbell i Ratos rapport för det första kvartalet 2013.

”På kort sikt förväntas fortsatt svaga siffror från vissa innehav mot bakgrund av låg orderingång under första kvartalet, exempelvis för byggmaterialrelaterade verksamheter”, skriver hon sedan.

Liksom i Ratos bokslutskommuniké är bedömningen att successivt bättre marknadsförutsättningar, i kombination med genomförda åtgärder och lägre jämförelsestörande kostnader, skapar förutsättningar för en vinstökning i Ratos innehav totalt sett för 2013, med tonvikt på andra halvåret.

Ratos omsättning för innehaven sjönk 7 procent under det första kvartalet, och det operativa rörelseresultatet (ebita) minskade med 20 procent.

Bedömningen är att det lägre antalet arbetsdagar har påverkat omsättningen negativt med ett par procentenheter, och omkring halva nedgången i operativt rörelseresultat förklaras av detta.