Qliro AB: Bokslutskommuniké 2022

2023-02-08 07:30:00

Sammanfattning av kvartalet oktober – december 2022 (oktober – december 2021)

 • Summa rörelseintäkter ökade med 6 procent till 110,8 MSEK (104,8)
 • Summa rörelsekostnader ökade med 16 procent till -116,0 MSEK (-99,6). Rörelsekostnader exklusive jämförelsestörande poster ökade med 6 procent till -98,2 MSEK (-92,8)
 • Jämförelsestörande poster uppgick till 17,8 MSEK (6,8) varav 28,0 MSEK hänförligt till lönsamhetsprogrammet med en negativ inverkan på resultatet och 10,3 MSEK till momskorrigering med en positiv inverkan på resultatet
 • Kreditförlusterna uppgick netto till -41,0 MSEK (-23,6)
 • Rörelseresultatet var -46,1 MSEK (-18,4). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till -28,4 MSEK (-11,6)
 • Periodens resultat var -37,1 MSEK (-15,1) och resultatet per aktie uppgick till -1,95 SEK (-0,84)

Sammanfattning av perioden januari – december 2022 (januari – december 2021)

 • Summa rörelseintäkter ökade med 8 procent till 428,9 MSEK (398,8)
 • Summa rörelsekostnader ökade med 12 procent till -410,3 MSEK (-365,2). Justerat för jämförelsestörande poster ökade kostnaderna med 1 procent till -374,4 MSEK (-372,0)
 • Jämförelsestörande poster uppgick till 35,9 MSEK (6,8) varav 51,1 MSEK hänförligt till lönsamhetsprogrammet, juridiska kostnader och avgångsvederlag med en negativ inverkan på resultatet och 15,2 MSEK till momskorrigering med en positiv inverkan på resultatet
 • Kreditförlusterna uppgick netto till -134,1 MSEK (-81,9) givet större reserveringar av engångskaraktär än i jämförelseperioden
 • Rörelseresultatet var -115,5 MSEK (-48,3). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till -79,6 MSEK (-41,4)
 • Periodens resultat var -93,5 MSEK (-39,9) och resultatet per aktie uppgick till -4,90 SEK (-2,22)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2022

 • Nyemissionen av aktier och teckningsoptioner till VD Christoffer Rutgersson slutfördes den 8 november 2022. Genom nyemissionen tillfördes Qliro 10,1 MSEK
 • Bolaget erhöll den 20 december avdrag på ingående moms och återfick 13,2 MSEK i inbetald moms för perioden 2020-2021
 • Qliro AB:s extra bolagstämma den 31 december 2022 beslutade i enlighet med styrelsens förslag om långsiktigt incitamentsprogram (”LTIP 2023”) och kortsiktiga incitamentsprogram (”STIP 2023”)

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Bolagets långsiktiga incitamentsprogram (”LTIP 2023”) och kortsiktiga incitamentsprogram (”STIP 2023”) infördes 2023 i enlighet med de beslutade villkoren från Qliro AB:s extra bolagstämma den 31 december 2022

Kommentar från Christoffer Rutgersson, VD för Qliro AB

Under kvartalet har vi fortsatt leverera på transformationen av Qliro, där vi tagit 28 MSEK i kostnader inom ramen för vårt lönsamhetsprogram. Vi har fortsatt att ta stora steg i vår digitalisering och effektivisering av verksamheten vilket gör mig komfortabel i ambitionen att Qliro ska vara lönsamt på EBT-nivå för helåret 2023. Sammantaget ökade intäkterna med 6 procent under det fjärde kvartalet.

Lönsamhetsprogrammet fortlöper enligt plan
Fjärde kvartalet var ett mycket handlingskraftigt kvartal internt när det gäller genomförandet av vårt lönsamhetsprogram där vi nu har avslutat flera framgångsrika initiativ och har fullt fokus på de återstående aktiviteterna. Totalt togs 28 MSEK i jämförelsestörande kostnader inom ramen för programmet. Av dessa bestod 15,5 MSEK i konsultkostnader hänförliga till att driva effektiviseringsåtgärder samt implementering av nya och mer effektiva system. Vidare bestod 1,6 MSEK i ökad amorteringstakt på tidigare teknikinvesteringar och resterande del bestod av personalrelaterade omkostnader samt kostnader avseende minskning av kontorsyta. Qliros totala rörelsekostnader exklusive jämförelsestörande poster ökade med 6 procent till 98,2 MSEK (92,8) och drevs av kostnader som vi bedömer vara av engångskaraktär men som inte rapporteras som jämförelsestörande.

Vi slutförde vår optimering av kontorsutrymmen vilket kommer generera kostnadsbesparingar om cirka 4-5 miljoner kronor under 2023. Vi har även avslutat flera avtalsförhandlingar med externa leverantörer, minimerat vår användning av konsulter och påbörjat vår digitalisering och automatisering av våra funktioner inom Kundsupport, Försäljning och Finans. I kvartalet migrerade vi våra gamla kundsupportsystem till en ny plattform som kommer att förbättra vår operativa effektivitet under 2023. I januari gick vi live med vårt nya CRM-system för marknadsföring, försäljning och onboarding för att förbättra våra processer när det gäller att vinna och aktivera nya handlare. Vi kommer även att uppgradera och migrera vårt finansiella system under första kvartalet 2023 vilket kommer bidra till att optimera våra finansiella processer och resultatrapportering för den betalningsverksamhet som Qliro är idag och som vi siktar på att bli under de kommande åren. I kvartalet digitaliserade vi våra första stora postutskick som tidigare skickats postledes och under 2023 kommer arbetet med att digitalisera de återstående delarna av kundresan att fortsätta.

Tillsammans kommer digitaliseringsinitiativen medföra kostnadsbesparingar om cirka 10 MSEK under 2023. När det gäller kostnader och investeringar i lönsamhetsprogrammet är engångskostnaderna för alla initiativ slutförda under 2022 för den tidigare kommunicerade omfattningen av initiativen, med undantag för en del internt arbete och teknisk utveckling som kommer att fortsätta att driva investeringar under 2023 i linje med vår ambition att investera i vår tekniska plattform för betalningar.

Fortsatt intäktstillväxt i en vikande e-handel
Under 2022 har e-handelsvolymerna i Sverige minskat med 9 procent jämfört med 2021. För Qliros del har det inneburit minskade PAD-volymer om 11 procent i det fjärde kvartalet och 8 procent för helåret. Trots detta växer vi intäkterna med 6 procent i kvartalet och 8 procent under helåret tack vare vår bredd i erbjudandet inom Payment solutions där antalet delbetalningskonton vuxit stadigt under året såväl som i det fjärde kvartalet vilket har kompenserat för de vikande fakturavolymerna. Payment Solutions utgör kärnan i Qliros affär och bidrar också med tillväxten på intäktssidan. I det fjärde kvartalet växte segmentet med 9 procent, vilket är drivet av tillväxten i unika konton.

Framgångsrikt slut på året
Black Week och julförsäljningen var framgångsrik utan incidenter tack vare investeringarna i en ny modern metod för kontinuerlig testning av våra system som genomfördes under tredje kvartalet. Att förbättra och bibehålla en hög drifttid på våra tjänster kommer fortsatt vara ett fokusområde då vi siktar på att skala upp affären inom både större (”Enterprise”) samt små- och medelstora e-handlare (”SME”) under 2023. Det fjärde kvartalet påverkades också av hög kampanjaktivitet med ”köp nu, betala senare”-kampanjer som bidrog till en hög andel av kassan hos flera av våra ledande handlare. Vi kommer fortsätta att arbeta mer proaktivt med finansieringskampanjer framöver för att skapa bättre förutsättningar för våra handlare samt bygga upp lönsamma betalvolymer i partnerskap som gynnar alla parter.

Viktiga insatser för en starkare kreditportfölj
Vi har under kvartalet stärkt upp vår kreditmodell och gjort nedskrivningar i kreditportföljen samtidigt som vi ökat reserveringarna som en följd av det makroekonomiska läget med såväl stigande inflation som räntor. De nedskrivningar som vi gör i kreditportföljen i det fjärde kvartalet kommer säkerställa en förbättrad kvalitet i portföljen för det kommande året. Dessa insatser ligger i linje med vår ambition att städa upp i kreditportföljen under 2022 och i det fjärde kvartalet har vi tagit nedskrivningar i kreditportföljen om totalt 7 MSEK, vilket inneburit att de redovisade kreditförlusterna uppgick till 41,0 MSEK (23,6). Kreditförlusterna under jämförelseperioden påverkades positivt av en förändrad kreditmodell och ett omförhandlat avtal avseende delar av kreditportföljen som inte omfattas av löpande försäljningsavtal med externa parter (SRG-avtal), vilket ledde till en minskning av rapporterade kreditförluster med 7,6 MSEK. Justerat för dessa effekter uppgick kreditförlusterna till 34,0 MSEK (31,2).

Nya strategin med fokus på betalningar har börjat bära frukt
Under kvartalet har vi vuxit med 4 nya handlare inom SME-segmentet. Vidare har vi slutit avtal med ytterligare 8 nya handlare som skall onboardas till vår plattform under det första halvåret 2023. Vi ser att vårt fokus på både större handlare (”Enterprise”) och SME stärker vår förmåga att leverera en bra kundupplevelse samtidigt som vi effektivt kan knyta till oss nya handlare.

Förstärkning av teamet
Under det senaste kvartalet har ledningsgruppen välkomnat två permanenta medlemmar till teamet, vilket stärker vår förmåga att möta framtida utmaningar. Vi planerar att ytterligare förstärka teamet under våren 2023. Vi kan även konstatera att 70 procent av alla ledare inom Qliro har nya befattningar, vilket tydligt visar vår ambition att bygga en ny kultur för att realisera vår vision och strategi inom betalningar. Genom detta förväntar vi oss en accelererad lönsam tillväxt. Jag ser fram emot att fortsätta att förfina vår strategi tillsammans med det utökade ledningsgruppsteamet och säkerställa att vi är den mest attraktiva betalningspartnern för handlare på marknaden.

Telefonkonferens

Media, analytiker och investerare är välkomna att ta del i en telefonkonferens den 8 februari 2023 kl. 10.00 då VD Christoffer Rutgersson och CFO Robert Stambro kommer att presentera resultatet.

Efter presentationen följer en frågestund.

Delta via telefonkonferens:
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5002773

Delta via webcast:
https://ir.financialhearings.com/qliro-q4-2022

Du kan även följa presentationen på:
qliro.com/sv-se/investor-relations/presentationer

MFN