Probis årsstämma 2022

2022-05-05 16:30:00
På Probis årsstämma den 5 maj 2022 beslutades bland annat följande:
  • Årsstämman fastställde årsredovisningen samt syrelsens förslag till vinstutdelning för verksamhetsåret 2021 med 1,30 kr per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 9 maj 2022.

  • Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

  • Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter. Stämman omvalde styrelseledamöterna Jean-Yves Parisot, Jörn Andreas, Irène Corthésy Malnoë, Charlotte Hansson samt Malin Ruijsenaars. Till styrelseordförande omvaldes Jean-Yves Parisot.
  • Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 540 000 kr (520 000 kr) till ordföranden och 270 000 kr (260 000 kr) till var och en av de övriga ledamöterna. Därutöver fastställdes arvode för utskottsarbete till 120 000 kr (120 000 kr) till ordföranden i revisionsutskottet och 50 000 kr (50 000 kr) till ledamot, samt 30 000 kr (30 000 kr) till ordförande i ersättningsutskottet och 20 000 kr (20 000 kr) till ledamot.
  • Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, som hade meddelat att Peter Gunnarsson skulle fungera som huvudansvarig revisor, samt belsutade om avrode till revsior enligt godkänd räkning.
  • Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

  • Styrelsen bemyndigades, i enlighet med sitt förslag, att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av upp till sammanlagt 1 165 000 aktier.

  • Till valberedning inför årsstämman 2023 utsåg stämman Heinz-Jürgen Bertram (Symrise), Marianne Flink (Fjärde AP-fonden), Monica Åsmyr (Swedbank Robur Fonder) samt Bengt Jeppsson (professor på enheten för kirurgi vid Lunds universitet, representerande de mindre aktieägarna).

Presentation från verkställande direktören finns tillgänglig på https://www.probi.com/investor-relations/presentations/

För mer information, kontakta:

Tom Rönnlund, VD: tel + 46 46 286 89 40, e-mail: trd@probi.com
Henrik Lundkvist, CFO, Probi, Tel +46 46 286 89 41, e-post: henrik.lundkvist@probi.com

Om Probi

Probi[®] är en global koncern som uteslutande fokuserar på forskning, tillverkning och leverans av probiotika i kosttillskott och livsmedel. Bolaget är experter på att hantera levande bakterier från forskning genom alla steg i tillverkningsprocessen och är dedikerade att göra de hälsofrämjande fördelarna med probiotika tillgängliga för människor i hela världen. Sedan bolaget grundades 1991 vid Lunds universitet i Sverige, har Probi utvidgat sin verksamhet till mer än 40 marknader och innehar mer än 400 patent över hela världen. Probi omsatte 658 MSEK under 2021. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-cap och hade cirka 3 800 aktieägare den 31 december 2021.

Cision