Probi: Q3 2022: Svagare tillväxt i USA

2022-10-21 08:00:00
Viktiga händelser under tredje kvartalet
  • Nettoomsättningen minskade med 9 % (-22 % valutajusterat) till 145 MSEK (159) i Q3 och minskade med 3 % (-13 % valutajusterat) till 474 MSEK (488) avseende årets första nio månader.
  • EBITDA-marginalen uppgick till 25 % (27) i Q3 och 25 % (26) för årets första nio månader.
  • Svagare utveckling i region Americas drivet av förändrat ordermönster och försiktigare marknad.
  • Pilotstudie med 132 deltagare inom mental hälsa avslutad och resultat förväntas i Q4.

VD kommenterar

Utmaningar i region Americas

Det tredje kvartalet nådde inte våra mål vilket till största delen förklarades av utvecklingen i region Americas. Totalt minskade nettoomsättningen med 9 % i kvartalet och knappt 3 % för årets första nio månader.

EBITDA-marginalen i kvartalet uppgick till 25 % (27) som följd av lägre nettoomsättning men även högre kostnader hänförliga till framåtriktade satsningar för att vidare stärka vår kommersiella organisation. Kvartalet innehöll också kostnader relaterade till affärsutveckling och justerat för dessa uppgick EBITDA-marginalen till 26 %.

Försäljningen i region Americas minskade med 11 % trots starkt stöd av dollarn. Justerat för valuta minskade försäljningen med 28 % i kvartalet. Totalt för årets första nio månader har försäljningen i region Americas minskat med 3 %. Den amerikanska marknaden har utvecklats svagt i kvartalet primärt avseende vårt LiveBac[®]-sortiment, där vi påverkats negativt av uteblivna ordrar från ett fåtal större kunder. I vårt ClinBac™-sortiment har vi å andra sidan flera kunder där våra produkter utvecklats positivt. Vi har fortsatt förstärkt vår kommersiella organisation i regionen för att påskynda denna utveckling. Försäljningscyklerna för ClinBac™ är generellt längre men resulterar i långsiktiga kundavtal och högre marginaler över tid. Under den kommande sexmånadersperioden bedömer vi ha två till tre nya ClinBac™-kunder under lansering i Americas.

Under kvartalet upplevde vi störningar i leveranskedjan på grund av tillfällig råvarubrist vid våra tillverknings-anläggningar i USA. Detta innebar störningar för några av våra kundleveranser. Råvarubristen var global men av tillfällig karaktär och vi har ökat lagernivån och validerat ytterligare leverantörer för att säkerställa tillgången till denna råvara.

Region EMEA utvecklas överlag väl och vi ser en positiv trend hos de flesta av våra kunder i regionen. Under kvartalet tecknades två nya kundavtal för lansering under de närmaste månaderna. Samtidigt noterar vi att den europeiska lanseringen av Perrigo inte har gått enligt deras förväntan och bidraget från detta kontrakt är för närvarande lägre än förväntat.

Försäljningen i region APAC ökade med 16 % i kvartalet. Vi är glada att Sinopharm utvecklas enligt plan och de befinner sig nu i lanserings- eller pre-lanseringsfas avseende fyra produktkoncept som bygger på Probis probiotika, varav tre bygger på ClinBac™ och en på LiveBac[®].

Under fjärde kvartalet förväntar vi oss resultaten från en nyligen avslutad klinisk pilotstudie inom mental hälsa. Detta är ett område med stor potential och även om det krävs fler studier inom fältet ser vi goda utsikter inom detta marknadssegment framöver.

Vi har haft ett utmanande år, i synnerhet i region Americas, och vår förväntan är att nettoomsättningen för helåret kommer att vara något lägre än föregående år. Vi har förlorat några kontrakt som på kort sikt blir svåra att kompensera, men vi fyller vår pipeline med spännande lanseringar under det kommande året. Vi är försiktigt optimistiska inför 2023 och jobbar intensivt med att växa organiskt men även utvärdera förvärv. Vår finansiella situation är stark och den vill vi använda för strategiska investeringar. Vi är fast beslutna att Probi ska återgå till tillväxt 2023.

Tom Rönnlund
VD

Inbjudan till telefonkonferens
Probis delårsrapport för tredje kvartalet 2022 offentliggjordes den 21 oktober 2022 klockan 8.00. Samma dag klockan 10.00 hålls en telefonkonferens med Tom Rönnlund, VD och Henrik Lundkvist, CFO, som presenterar rapporten. Telefonkonferensen nås på telefonnummer +46 (0)8 56 64 27 06. Presentationen finns tillgänglig på www.probi.com och www.financialhearings.com.

Kontakt
Tom Rönnlund, VD, telefon: +46 (0)46 286 89 40, E-mail: trd@probi.com
Henrik Lundkvist, CFO, telefon: +46 (0)46 286 89 41, E-mail: henrik.lundkvist@probi.com

Denna information är sådan information som Probi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VDs och CFOs försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2022 kl. 08.00 CET.

Cision