Proact IT Group AB: Delårsrapport januari - september 2022

2022-10-25 08:00:00
Juli - september 2022
 • Intäkterna ökade med 35,6 procent till 1 098,6 MSEK (810,4).
 • Justerad EBITA ökade med 30,9 procent och uppgick till 78,3 MSEK (59,8), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 7,1 procent (7,4). 
 • Resultat före skatt uppgick till 56,1 MSEK (49,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till 43,9 MSEK (37,4).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,60 SEK (1,36).
 • Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde om 158,1 MSEK (74,8), en ökning med 111,5 procent.
 • Återkommande intäkter (intäkter från moln- och supporttjänster) uppgick till 369,7 MSEK (294,2), motsvarande en årstakt om 1 478,6 MSEK (1 176,9).
 • Den 1 juli slutfördes förvärvet av sepago GmbH med en köpeskilling, på kassa- och skuldfri basis, om 12 MEUR samt upp till 4 MEUR i tilläggsköpeskilling.
Januari - september 2022
 • Intäkterna ökade med 28,4 procent till 3 316,8 MSEK (2 582,6).
 • Justerad EBITA ökade med 72,8 procent och uppgick till 212,8 MSEK (147,5), motsvarande en justerad EBITA-marginal om 6,4 procent (5,7).
 • Resultat före skatt uppgick till 158,2 MSEK (114,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till 127,0 MSEK (86,2).
 • Resultat per aktie uppgick till 4,62 SEK (3,14).
 • Nya avtal avseende molntjänster tecknades till ett totalt värde om 421,0 MSEK (224,6), en ökning med 87,5 procent.
 • Återkommande intäkter (intäkter från moln- och supporttjänster) uppgick till 1 069,3 MSEK (871,2).

  

Analytikerträff (digital)

Vi bjuder in till analytikerträff via videokonferens (på engelska) i dag tisdagen den 25 oktober 2022 klockan 10:00-11:00. Värd för mötet är Jonas Hasselberg, VD och koncernchef samt Linda Höljö, CFO.

Länk till videokonferensen (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGU3NDA5ZjYtNWM2ZC00NGQwLWFiM2ItMjlmODcwNmE0Y2Y5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c047d5c1-d2a6-484d-ae6e-ec2bce85d023%22%2c%22Oid%22%3a%22cc241de7-1605-487f-86a9-70b73b510023%22%7d)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGU3NDA5ZjYtNWM2ZC00NGQwLWFiM2ItMjlmODcwNmE0Y2Y5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c047d5c1-d2a6-484d-ae6e-ec2bce85d023%22%2c%22Oid%22%3a%22cc241de7-1605-487f-86a9-70b73b510023%22%7d

Anslut via telefon: +46 8 505 323 36
Konferens ID: 949704172#
 

Denna information är sådan som Proact IT Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-25 08:00 CET.

Cision