Aktie (Uppdaterad) Prime Living har haft löpande förhandlingar om att förvärva en fastighetsportfölj inom samma sektor som bolaget är verksamt inom, men inga beslut är fattade och inga överenskommelser är ingångna. Det framgår av ett pressmeddelande på tisdagskvällen med anledning av att styrelsen noterar att det har förekommit kursrörelser i bolagets stamaktie. Nasdaq First North har på onsdagsmorgonen hävt handelsstoppet före börsöppningen. Prime Living ansöker nu också om avnotering av bolagets preferensaktie av serie B, listad på Nasdaq First North Growth Market.  

Aktien handelsstoppades på tisdagsmorgonen innan öppning och är sedan i juli upptagen på First Norths observationslista.

På tisdagskvällen kom bolaget med ett pressmeddelande om förtydligande kring förvärvsförhandlingar och konverteringar.

Under ovan nämnda förhandlingar har ett vederlag diskuterats enligt vilket Prime Living erlägger betalning i aktier, uppgående till cirka 9,6 miljarder nya preferensaktier av serie B och serie C. Om ett bindande avtal om förvärvet ingås kommer Prime Living att kalla till extra bolagsstämma, vilken kan hållas tidigast fyra veckor efter offentliggörandet av förvärvet för att begära aktieägarnas godkännande avseende emissionen av apportvederlaget.

Prime Living vill vidare påminna om att stamaktien är efterställd preferensaktien av serie B, som i sin tur är efterställd preferensaktien av serie C.

Bolaget har tidigare kommunicerat en rekapitaliseringsplan till marknaden och meddelade den 29 september 2020 att de villkorsändringar av bolagets obligationer som föreslagits accepterats av en erforderlig andel obligationsinnehavare. Prime Livings bedömning är att de föreslagna villkorsändringarna möjliggör för bolaget att vara rustat för att ta sig an framåtriktade åtgärder och vara redo att delta i den förväntade strukturella omvandlingen av studentbostadsmarknaden.

Så som tidigare kommunicerats kommer bolaget att kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om konvertering av obligationer till preferensaktier av serie C, i enlighet med villkorsändringarna. De preferensaktier av serie C som avses emitteras till obligationsinnehavarna till följd av konverteringen förväntas medföra en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 95 procent, motsvarande cirka 4,8 miljarder nya preferensaktier av serie C.

Om förvärvet av fastighetsportfölj genomförs kan den sammanlagda utspädningen till följd av konverteringen och förvärvet att skilja sig från vad som angetts ovan, beroende på hur förhandlingarna utvecklar sig. Bolaget kommer att offentliggöra mer information så snart det finns konkret information att upplysa om, heter det.

Under onsdagens förmiddag meddelade Prime Living att bolaget nu också ansöker om avnotering av preferensaktien av serie B, listad på Nasdaq First North Growth Market.

Det finns inte längre tillräckligt antal kvalificerade aktieägare så noteringskravet uppfylls inte, meddelar bolaget.

Avnoteringen, som sker efter beslut av Nasdaq, gäller endast B-preferensaktierna och kommer inte att ha någon påverkan på bolagets stamaktier och preferensaktier av serie C, skriver Prime Living i ett pressmeddelande.