Rapport Precise Biometrics, som levererar teknik för fingerigenkänning, redovisar ett resultat efter skatt på -7,8 miljoner kr för det första kvartalet 2019 (-2,3). Resultatet per aktie uppgick till -0,02 kr (-0,01).

Nettoomsättningen uppgick till 12,1 miljoner kr (18,2). Rörelseresultatet före avskrivningar, ebitda, blev -4,7 miljoner kr (-1,0) för perioden.

De likvida medlen uppgick vid periodens utgång till 67,5 miljoner kr. Vid årsskiftet hade bolaget 79,5 miljoner kr i likvida medel.