PowerCell Sweden AB: Fortsatt tillväxt och stärkt bruttomarginal bakom förbättrat rörelseresultat under andra kvartalet

2021-08-20 08:30:00

Försäljningsmässigt blev det andra kvartalet 2021 det bästa andra kvartalet i företagets historia. Det är tredje kvartalet i rad som PowerCell Sweden AB rapporterar en rekordförsäljning vid jämförelse med motsvarande kvartal tidigare år.

"Tillväxten drivs av ökad efterfrågan inom samtliga segment samtidigt som försäljningen till Robert Bosch fortsätter ligga på en hög nivå. Den underliggande efterfrågan var starkare än vad som syns i siffrorna men störningar i supply-chain innebar förskjutning av leveranser in i det tredje kvartalet", säger Richard Berkling, vd för PowerCell Sweden AB.

Under det andra kvartalet 2021 uppgick försäljningen till 28 162 TSEK jämfört med 22 064 TSEK motsvarande kvartal föregående år, en ökning med 28 procent. Rörelseresultatet både före och efter jämförelsestörande uppgick det andra kvartalet till -21 711 TSEK jämfört med -28 270 TSEK under det andra kvartalet 2020 drivet av en stärkt bruttomarginal och ökande försäljning. Kassaflödet förbättrades under kvartalet till 5 644 (-10 996) TSEK till följd av det förbättrade rörelseresultatet samt erhållna förskottsbetalningar avseende större beställningar.

"Vi ser nu tydligt hur marknaden växer till följd av ett ökande antal kommersiella upphandlingar med stigande ordervärde och ökad orderlängd i affärerna. Vår kombination av industrialiserade produkter och unik expertis ger oss konkurrenskraft i den snabbt framväxande vätgaselektriska ekonomin," säger Richard Berkling, vd för PowerCell Sweden AB.

Finansiellt sammandrag

Alla belopp i TSEK 2021 2020 2021 2020
apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun
Nettoomsättning 28 162 22 064 57 911 48 790
Rörelseresultat före -21 711 -28 270 -44 402 -45 880
jämförelsestörande
poster
Rörelseresultat -21 711 -28 270 -45 658               -45 880
Resultat efter skatt -25 878 -50 269 -42 379 -42 476
Rörelsens kassaflöde 5 644 -10 996 -5 538 -43 695
 

För mer information, vänligen kontakta:

Richard Berkling                                                Mårten Wikforss
VD, PowerCell Sweden AB (publ)                      IR-ansvarig
Tel: +46 (0) 31 720 36 20                                     Tel: +46 705 59 11 49
Email: richard.berkling@powercell.se             Email: marten.wikforss@powercell.se

Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2021, kl 08:30 CET.

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell (http://www.powercell.se) grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se,telefon: 08-503 000 50.

Cision