I annonssamarbete med FISHER INVESTMENTS NORDEN

Annonssamarbete med Fisher Investments När negativa rubriker ges så stort utrymme i media är det ibland lätt att missa positiva handelsnyheter. Flera handelsavtal är på gång, vilket visar att det finns en klyfta mellan verkligheten och marknadens sentiment.

Nu behöver du faktiskt inte ett handelsavtal för att exportera eller importera varor och tjänster till eller från en annan nation. Dessa beslut fattas av företagen eller individuella konsumenter. Handelshinder mellan nationer, till exempel tullar på importerade varor, kvoteringar och andra barriärer, kan dock inverka på företags och konsumenters beslut genom att pris och tillgänglighet påverkas. Vi anser därför att frihandelsavtal kan underlätta internationella affärer genom att smörja det globala handelsmaskineriet.

Medan media mestadels har fokuserat på käbblet om tullar mellan USA och Kina, har åtgärder vidtagits för att minska handelshinder på många andra håll. Nyligen slutna handelsavtal mellan EU och Japan, samt EU och Kanada, illustrerar Europas växande ekonomiska möjligheter. I oktober 2016 undertecknade EU och Kanada CETA-avtalet (Comprehensive Economic and Trade Agreement) efter sju års förhandlingar. Avtalet väntar på att ratificeras av alla EU-länder, men det har varit verkställt i praktiken sedan september 2017. CETA-avtalet upphäver 98 procent av alla tullar mellan EU och Kanada, vilket borde säkra den transatlantiska handeln mellan de två parterna många år in i framtiden.[i]

EU följde upp det relativt lilla CETA-avtalet med att skapa världens största handelsblock med Japan. JEEPA-avtalet (Japan-EU Economic Partnership Agreement) kom till stånd efter fyra år av förhandlingar. JEEPA-avtalet har inte verkställts än eftersom det väntar på godkännande från EU-parlamentet och Europeiska rådet, men det träder enligt planerna i kraft i mars 2019. Om avtalet godkänns kommer EU att avskaffa 99 procent av alla tullar på japanska produkter, och Japan kommer att slopa 94 procent av alla tullar på EU-produkter (med förbehåll för vissa jordbruksprodukter). Detta kommer att underlätta handeln mellan två ekonomier som i dag står för 28 procent av världens BNP och 40 procent av världens handelsvolym (m.a.o. kvantitet, inte värde).[ii]

EU:s handelsavtal med Sydkorea, som trädde i kraft provisoriskt i juli 2011 och med full verkan i december 2015, tyder på att avtalet med Japan kan innebära goda tider för europeiska exportörer. Från 2010 (det sista året innan avtalet började gälla) fram till 2017  steg EU:s varuexport till Sydkorea från 28 miljarder euro till 50 miljarder (en ökning med nästan 80 procent). Tjänsteexporten ökade från 9 miljarder euro 2010 till 13 miljarder 2016 (en höjning på mer än 43 procent).[iii] Denna ökning kan inte knytas enbart till handelsavtalet, men det spelade förmodligen en roll – tillsammans med global, ekonomisk expansion. När JEEPA-avtalet träder i kraft kommer tullarna mellan EU och Japan gradvis att minska över flera år, så vi förväntar oss att den initiala effekten blir ganska liten, men vi tror att den kommer att medföra ekonomisk medvind och motverka den rådande protektionistiska pessimismen.

Vi anser att EU:s handelsrelationer med Nordamerika i allmänhet är bättre än vad många inom finanspressen verkar tycka. I april ingick EU en överenskommelse med Mexiko om att utöka sitt 20 år gamla handelsavtal. De tekniska detaljerna är inte slutförda ännu, men efter två års förhandlingar räknar båda sidor med att avtalet kommer att vara klart i slutet av året. Om avtalet går igenom kommer varor och tjänster till ett värde av 77 miljarder euro att slippa handelshinder och tullar, vilket förmodligen kommer att öka den transatlantiska handeln och även leda till ett bredare avtal som inkluderar digital handel, ekonomiska tjänster och investeringsskydd.[iv]

Handelsförhandlingarna med USA går också framåt. I juli tillkännagav EU och USA att man siktar på att minska befintliga handelshinder (bland annat genom att undvika biltullar), och vi ser tecken på att ett bredare avtal kan slutas i november. Även om ett sådan avtal inte går att likställa med det numera nedlagda frihandelsavtalet TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), kan en rad mindre avtal som innehåller stora delar av TTIP-avtalet vara enklare att få igenom.

I Asien närmar sig EU ett frihandelsavtal med både Singapore och Vietnam. Handelsblockens förhandlare slutförde texterna för avtalet mellan EU och Singapore i april, och detta avtal väntar nu på att godkännas av EU-parlamentet och Europeiska rådet innan det ratificeras av medlemsländerna och träder i kraft. Handelsvärdet på varor och tjänster mellan EU och Singapore är för närvarande 97 miljarder euro per år och vi förväntar oss att denna siffra kommer att stiga om avtalet går igenom, särskilt med tanke på att avtalet gör sig av med i stort sett alla tullar och även överlappande byråkrati.[v] EU och Vietnam slutförde texterna för sitt avtal i juni. Om avtalet träder i kraft kommer 99 procent av alla tariffer att försvinna under den kommande tioårsperioden.[vi]

Dessutom arbetar EU med att underlätta för handel med andra områden runt om i världen. I Asien och Stillahavsområdet pågår samtal med länder i Sydostasien samt Australien, Nya Zeeland och (framför allt) Kina. I Sydamerika pågår förhandlingar med Chile och Mercosur (den gemensamma marknaden i söder som omfattar länderna Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay). EU söker också avtal med Afrika, Mellanöstern och övriga Europa.

Utöver EU:s handelsframsteg har USA precis skrivit under ett omarbetat handelsavtal med Sydkorea och ett nytt avtal med grannländerna Kanada och Mexiko. Dessa avtal måste godkännas av kongressen, men de visar åt vilket håll vinden blåser, enligt vår mening. Trots USA:s tuffa hållning och hot om tullar pekar dessa åtgärder på att protektionism inte är det egentliga syftet. Det verkar i stället som att syftet är politiskt (president Trumps hot kan ses som ett spel för gallerierna) snarare än ekonomiskt (mycket skrävlande som har lett till utökade frihandelsavtal). Detta antyder att stora delar av världen inte tar handel för givet och arbetar för att stärka handelsrelationerna – något som påverkar global tillväxt och världsmarknaden på ett positivt sätt. Enligt vår åsikt är en övergripande negativ syn på den globala handeln i dagsläget inte befogad.

Av: Fisher Investments Norden

Detta är en annons från Fisher Investment Norden och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.

Fisher Investments Norden är en handelsbeteckning som används i Sverige av Fisher Investments Europe Limited. Fisher Investments Europe Limited är auktoriserat och reglerat av den brittiska Financial Conduct Authority (FCA, referensnr 191609) och är registrerat i England (organisationsnr 3850593). Fisher Investments Europe Limited har sitt huvudkontor på 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Storbritannien.

Fisher Investments Europe Limited delegerar portföljförvaltningsfunktionerna till sitt moderbolag, Fisher Asset Management, LLC, som bedriver verksamhet under namnet Fisher Investments, är etablerat i USA och står under tillsyn av Securities and Exchange Commission i USA. Att investera på aktiemarknaden innebär en risk för förlust och det finns ingen garanti för att hela eller delar av det investerade kapitalet kommer att återbetalas. Tidigare resultat utgör ingen garanti eller tillförlitlig indikation på framtida resultat. Investeringarnas värde och avkastning kommer att variera i enlighet med de globala aktiemarknaderna och internationella valutakurser.

 

[i]”EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA)” EU-kommissionen, september 2017.

[ii]”A New EU Trade Agreement with Japan”, EU-kommissionen, juli 2018.

[iii] ”South Korea – Trade”, EU-kommissionen, 2018-04-16.

[iv] ”EU-Mexico Trade Agreement”, EU-kommissionen, april 2018.

[v] ”EU-Singapore Free Trade and Investment Protection Agreements”, EU-kommissionen, april 2018.

[vi] ”EU and Vietnam Finalise Trade and Investment Discussions”, EU-kommissionen, 2018-06-26.