I annonssamarbete med MANGOLD

Annons från Mangold Geopolitik, handelskrig och brexit. Det finns onekligen faktorer som stökar till det på börsen just nu. Men en trygg hamn när det stormar behöver definitivt inte betyda nollavkastning. Mangolds aktivt förvaltade ränteportföljer har historiskt sett gett mycket god riskjusterad avkastning.

Mangolds diskretionära ränteportföljer kallas Aktiv Ränta 3 och Aktiv Ränta 4, där risken är något högre i den sistnämnda. Men gemensamt är att de båda är aktivt förvaltade med företagsobligationer inom olika sektorer och med olika räntestruktur.

– Som investerare kan du förvänta dig en avkastning på mellan 4 och 6 procent efter avgifter för Aktiv Ränta-portföljerna, säger portföljförvaltaren Magnus Rosén.

Skräddarsydd och framgångsrik förvaltning

Det handlar om en skräddarsydd tjänst som möjliggör direktinvesteringar i företagsobligationer utgivna av börsbolag och andra ansedda kreditvärdiga emittenter. Det är helt enkelt en förvaltningsform som tidigare bara varit öppen för institutioner.

Magnus Rosén konstaterar att förvaltningen historiskt sett varit mycket framgångsrik med en stabil avkastning. Sedan 2017 har portföljen ökat i värde med 17,8 procent, vilket kan jämföras med svenska företagsobligationsfonder som i snitt ökat 4,8 procent under samma period, enligt Morningstars sammanställning av 128 fonder.

Svenska företagsobligationer dominerar portföljen

Totalt bevakar Aktiv Ränta-förvaltarna ett 30-tal olika emittenter av vilka de individuella portföljerna i varierande utsträckning är investerade i. Vikten i ett individuellt värdepapper hålls generellt kring 8 till 10 procent.

Portföljsammansättningen bygger på marknadsnoterade företagsobligationer med i huvudsak rörliga och attraktiva kupongräntor, korta löptider, utgivna av börsnoterade emittenter och med god likviditet.

– Vi bevakar och investerar nästan uteslutande i företagsobligationer utgivna i svenska kronor även om vissa placeringsmandat även omfattar andra räntebärande placeringar, säger Rosén.

Det som framför allt lockar förvaltarna är obligationer utgivna av börsnoterade bolag med starka balansräkningar. Obligationsemissioner från dessa emittenter röner ofta stort intresse från kapitalmarknaden och åtnjuter ofta prisuppgångar på sekundärmarknaden.

– Bankobligationer med BB/BBB-rating innehar just nu den största vikten. Vi anser att den riskjusterade avkastningen för dessa värdepapper är väldigt tilltalande, säger Rosén.

Not: Vill du ha mer information om Mangolds aktivt förvaltade ränteportföljer? Anmäl dig till ett lunchseminarium här. 

Av: Mangold Fondkommission

*Detta är en annons från Mangold Fondkommission och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.  Finansiella instrument kan både öka och minska i värde vilket innebär att du kan förlora hela eller delar av ditt investerade kapital. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Mer information och villkor om Mangold Aktiv Ränta 3 & 4 finner du på Mangolds sajt.