Rapport Bemannings- och rekryteringsföretaget Poolia redovisar ett resultat efter skatt på 2,6 miljoner kr för det fjärde kvartalet 2019 (6). Resultatet per aktie uppgick till 0,06 kr (0,13).

Nettoomsättningen uppgick till 393 miljoner kr (476). Rörelseresultatet blev 4,2 miljoner kr (6,3) och rörelsemarginalen var 1,1 procent (1,3).

Resultatet före skatt uppgick till 3,5 miljoner kr (4,9). Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 6,7 miljoner kr (7,8).

En utdelning om 0,50 kr per aktie föreslås för helåret 2019 (0,25).

Fortsatt sämre efterfrågan

Poolias intäkter och rörelseresultat minskade i det fjärde kvartalet, men sett till hela årets utveckling är vd Jan Bengtsson nöjd, trots minskad efterfrågan för bemanningsbranschen.

”Nedgången har skett i Poolia Sverige, Uniflex Sverige samt i Poolia Tyskland, där det förändrade regelverk som trädde i kraft för två år sedan fått stor negativ påverkan på industrin”, skriver han i rapporten, där Norge och Finland lyfts fram som ”ljusglimtar” med god tillväxt under året.

Han konstaterar att den minskade efterfrågan har påverkat bolagets omsättning som för helåret minskade till 1.679 (1.943). Rörelseresultatet ökade dock med 75 procent som en följd av kostnadssynergier från sammanslagningen med Uniflex.