Rapport Bemannings- och rekryteringsföretaget Poolia redovisar ett resultat efter skatt på 2,1 miljoner kr för det andra kvartalet 2019 (-5,2). Resultatet per aktie uppgick till 0,05 kr (-0,11). Poolia kan visa vinst under andra kvartalet, tack vare att stora besparingar genomförts under året.  

”Detta trots att det andra kvartalet säsongsmässigt är det mest utmanande resultatmässigt för oss eftersom det innehåller sex helgdagar och fler klämdagar”, skriver vd Jan Bengtsson i delårsrapporten.

Bolagets rörelseresultat blev 2,9 miljoner kronor (-6,5).

”På de flesta av våra marknader utbetalas så kallad helglön på röda dagar till våra konsulter. Det vill säga lön utan att konsulterna är i tjänst. Samtidigt tar vi betalt av kunderna per arbetad timme. Detta har påverkat resultatet negativt med 10 miljoner kronor i det andra kvartalet”, skriver vd.

I Sverige arbetar både Poolia och Uniflex aktivt med att effektivisera verksamheten. Det sker framförallt genom nya digitala verktyg. Poolia Sverige har under kvartalet vänt förra årets förlust till vinst på grund av kostnadsbesparingar och samtidigt ökat försäljningsinsatserna.

Uniflex i Sverige har en stor del av sina kunder inom fordonsindustrin och byggsektorn.

”Flera av dessa kunder har dragit ned kraftigt på inhyrningen till följd av deras egna svagare efterfrågan. Det i kombination med många helgdagar i kvartalet har lett till förlust för Uniflex i Sverige”, heter det.

I Tyskland har effekterna av den ändrade lagstiftningen för bemanningsbranschen som infördes 2018 fått väsentligt större negativ påverkan på Poolia än vad som förutspåddes. Åtgärder för att vända den tyska verksamheten påbörjades under det första kvartalet 2019 vilket har resulterat i att Poolias kostnadsmassa är lägre och aktivitetsnivå mot såväl kandidater som kunder är högre. Även i Tyskland har kvartalets helgdagar haft stor negativ påverkan på resultatet.

I Finland och Norge fortsatte den positiva trenden och verksamheterna växer och levererar vinst, skriver Poolia.

Under sommaren arbetar Poolia med att samordna Poolia Sveriges IT-plattform med Uniflex Sveriges. Förändringen kommer leda till ökad effektivitet och en årlig besparing på drygt 2 miljoner kronor. Projektkostnaden för detta uppgår till 1 miljon kronor och kommer belasta resultatet i det tredje kvartalet.

Rapporten i korthet

Nettoomsättningen uppgick till 439 miljoner kr (511).

Rörelseresultatet blev 2,9 miljoner kr (-6,5) och rörelsemarginalen var 0,7 procent (-1,3).

Resultatet före skatt uppgick till 2,6 miljoner kr (-6).

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 9,9 miljoner kr (-2,0).