PM KONJUNKTURPROGNOSER

2023-05-26 05:31:36
                BNP          KPIF 
==============================================================
Prognoser mån 2023 2024 2023 2024
==============================================================
Handelsbanken Maj -0,9% 0,4% 6,1% 2,6%
Nordea Maj -1,4% 0,4% 5,9% 1,7%
SEB Maj -1,0% 0,6% 6,3% 2,6%
Riksbanken Apr -0,7% 0,2% 5,9% 2,3%
Swedbank Apr -1,3% 0,3% 7,6% 2,6%
Regeringen Apr -1,0% 1,2% 5,9% 2,2%
Danske Bank Apr -1,2% 1,7% 6,8% 2,3%
KI Mar -0,6% 1,3% 6,0% 1,8%
Industriekonomerna Mar -1,1% 1,3% 5,5% 2,2%
Riksgälden Feb -0,7% 1,3% 5,0% 1,0%

Genomsnitt -1,0% 0,9% 6,1% 2,1%
==============================================================


Direkt-SE