Plejd: Bokslutskommuniké 2022

2023-02-01 08:30:00

Fjärde kvartalet (okt-dec 2022)

Nettoomsättningen uppgick till 127 545 tkr (96 148), vilket är en ökning med 32,7 % jämfört med samma period föregående år.

Bruttomarginalen uppgick till 58,3 % (57,8).

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 35 510 tkr (27 979), vilket motsvarar en rörelsemarginal före avskrivningar på 27,8 % (29,1).

Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 24 369 tkr (19 687), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 19,1 % (20,5).

Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,76 kr (1,43).

(Jämförelsetal inom parentes avser motsvarande period föregående år.)

Jan-dec 2022

Nettoomsättningen uppgick till 430 823 tkr (326 175), vilket är en ökning med 32,1 % jämfört med samma period föregående år.

Bruttomarginalen uppgick till 58,7 % (57,0).

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 118 558 tkr (82 438), vilket motsvarar en rörelsemarginal före avskrivningar på 27,5 % (25,3).

Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 79 407 tkr (53 680), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 18,4 % (16,5).

Resultat per aktie före utspädning uppgick till 5,79 kr (3,90).

(Jämförelsetal inom parentes avser motsvarande period föregående år.)

VD har ordet

Ett starkt avslut på året

Vi avslutar året starkt med en organisk ökning i omsättning om 33 % i fjärde kvartalet, jämfört med samma period föregående år. Det sker tillsammans med fortsatt god lönsamhet med en rörelsemarginal om 19 % och en bruttomarginal om 58 %. Trots det oroliga omvärldsläget ser vi i dagsläget ingen nämnvärd effekt på våra installationer under det fjärde kvartalet.

Detta summerar även ett starkt helår med en organisk tillväxt i omsättning på 32 % och en rörelsemarginal på 18 %, vilket är en ökning från föregående år. Utvecklingen går därmed i linje med vår ambition om en stark tillväxt i kombination med ökad lönsamhet.

Norge är årets främst lysande stjärna med en organisk tillväxt i omsättning på hela 116 % för helåret. Vi ser en tillväxttakt som fortsatt är väldigt lik utvecklingen vi haft i Sverige, vilket talar för en stabilt ökande efterfrågan. Våra övriga marknader växer stadigt med små resurser och stabil lönsamhet.

Vi har under en period med komponentbrist i världen ökat våra lager för att inte riskera vår leveransförmåga. Detta har påverkat kassaflödet negativt under året. Situationen på marknaden har nu förbättrats vilket lett till att vi framgent kan anpassa strategin och hålla en mer stabil eller lägre lagernivå.

Tillväxten i Sverige behöver nya produktkategorier för att öka ytterligare, vilket är vår målsättning att presentera under 2023. Vi kommer under 2023 även att starta upp Tyskland och Schweiz, två marknader där vi initialt mött stort intresse. Norge är vårt första kvitto på när vår modell skalar utomlands och vi hoppas vi kan få se fler länder följa samma mönster de kommande åren.

Sammanfattningsvis levererar bolaget ett starkt kvartal och helår på vår utstakade väg med multidimensionell tillväxt och växande lönsamhet. Jag vill tacka alla anställda för ett fantastiskt arbete.

Babak Esfahani

VD

Cision