Plejd AB offentliggör utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2018/2021

2021-05-19 09:50:37

Årsstämman 2018 fattade beslut om emission av teckningsoptioner som genom Plejd Services AB, ett dotterbolag till Plejd, överläts till anställda i Bolaget. Totalt emitterades 200 000 teckningsoptioner av serie 2018/2021. Varje teckningsoption berättigade innehavaren till teckning av en ny aktie till en teckningskurs om 108,2 kronor under perioden från den 30 april 2021 till den 14 maj 2021. Utnyttjandeperioden har avslutats och Bolaget har totalt mottagit anmälningar avseende utnyttjande av 6 000 teckningsoptioner för teckning av lika många aktier. Utnyttjandegraden slutar på cirka 3 procent och Bolaget tillförs genom utnyttjandet 649 200 kronor. Anledningen till den låga utnyttjandegraden är att majoriteten av de som förvärvade teckningsoptioner av serie 2018/2021 valt att avstå dessa till förmån för förvärv av teckningsoptioner av serie 2020/2023 i enlighet med det beslut som fattades vid årsstämman 2020.

Efter registrering av de nya aktierna hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 900 kronor från 1 605 108 kronor till 1 606 008 kronor och antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 6 000 aktier från 10 700 720 till 10 706 720 aktier.

Aktieteckningen innebär en utspädning för befintliga aktieägare med cirka 0,56 promille av både aktierna och rösterna.

 

Cision