torsdag28 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Aktier

Kraftigt ökad vinst – men minskad försäljning

Publicerad: 24 januari 2017, 07:32

Foto: Jana Eriksson

Byggvarukedjan Byggmax redovisar ett resultat efter skatt på 56,8 miljoner kr för det fjärde kvartalet 2016 (26,3). Resultatet per aktie uppgick till 0,90 kr (0,40). Styrelsen föreslår en utdelning på 2,40 kr per aktie. Det framgår av bolagets bokslutskommuniké.


Nyhetsbyrån Direkt


Nettoomsättningen blev till 975 miljoner kr (839). Nettoomsättningen i jämförbara butiker minskade med 9,1 procent (+16,4). Bruttomarginalen uppgick till 29,8 procent (32,4).

Ebitda-resultatet uppgick till 94,1 miljoner kr (58,0). Exklusive omvärdering av tilläggsköpeskilling uppgick ebitda till 30,9 miljoner kr. Pro forma uppgick ebitda till 68,6 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2015

Rörelseresultatet blev 55,2 miljoner kr (35,5, eller pro forma 43,5), vilket gav en rörelsemarginal på 5,7 procent (4,2).

Byggmax nettoomsättning i jämförbara butiker minskade med 9,1 procent under det fjärde kvartalet 2016 (+16,4) och bruttomarginalen sjönk till 29,8 procent (32,4).

”Kvartalet har präglats av en svagare marknad och tuffa jämförelsetal från samma period förra året. Under förra årets fjärde kvartal växte den svenska marknaden kraftigt kopplat till ändrade regler för ROT-avdrag, i juni 2016 infördes nya svenska regler för amorteringskrav, och i november kom ett för Norden rekordtidigt och kraftigt snöväder. Detta har haft negativ påverkan på konsumenters efterfrågan av byggvaror och utomhusprojekt, jämfört med samma kvartal förra året”, säger vd Mattias Ankarberg i rapporten.

Försäljningen för Byggmax-segmentet minskade med 4,8 procent i kvartalet medan försäljningen för Skånska Byggvaror fortsatte öka, till följd av fler butiker och aggressivare prissättning.

November var den klart svagaste försäljningsmånaden för fjärde kvartalet, heter det.

Vad gäller bruttomarginalen, minskade Byggmax-segmentets bruttomarginal under fjärde kvartalet.

”Minskningen motsvaras av lägre volymbonus från leverantörer, jämfört med det försäljningsmässigt starka fjärde kvartalet förra året. I tillägg påverkades bruttomarginalen positivt av den starkare norska kronan, men negativt av starkare euro och mixeffekter”, skriver Mattias Ankarberg.

Priserna på insatsvaror var i nivå med förra året och försäljningspriserna har varit i stort sett oförändrade i Byggmax-segmentet.

Bruttomarginalen för Skånska Byggvaror minskade kraftigt till följd av aggressiv prissättning, delvis för att minska överlager, och mixeffekter.

”Med hänsyn taget till fjärde kvartalets tuffa jämförelsetal och svaga marknad utvecklas Byggmax-segmentet fortsatt positivt, och för helår 2016 ökade både försäljningen och ebitda-marginalen. Skånska Byggvaror visar god försäljningsökning men minskad ebitda-marginal, både för fjärde kvartalen och helåret”, heter det.

Byggmax räknar med att marknadsutvecklingen i Sverige antagligen kommer fortsätta att vara svag första halvåret 2017, efter att ha visat en stark marknadstillväxt under det första halvåret 2016, skriver vd Mattias Ankarberg i bokslutsrapporten.

Över tid är marknadsutvecklingen i Sverige positiv, heter det i rapporten. På både den finska och norska marknaden består osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen.

”Vi fortsätter att ta marknadsandelar i våra kategorier, vilket visar på styrkan i de koncept som ingår i Byggmax-gruppen”, skriver Mattias Ankarberg.

Bolaget genomför åtgärder för att öka lönsamheten i Skånska Byggvaror, och har en fortsatt stark tro på den långsiktiga potentialen.

”På grund av en svagare utveckling än förväntat kommer inte någon tilläggsköpeskilling för Skånska Byggvaror att betalas. Detta har medfört en övrig rörelseintäkt på 60,0 miljoner kronor för kvartalet”, heter det i rapporten.

Dela artikeln:

Prenumerera på vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Prenumerera