Penser Access: Väl rustad för potentiella utmaningar - Rottneros

2023-02-07 11:00:00

Rekordstarkt 2022, men tecken på avmattning
Nettoomsättningen ökade med 22% till 730 mkr i Q4 y/y, vilket var i linje med vår prognos. Högre priser och en positiv valutaeffekt bidrog positivt, medan 9% lägre volymer hade en negativ påverkan. EBIT var 1 mkr i Q4 jämfört med 58 mkr i Q4’21, vilket var signifikant lägre än vårt estimat på 87 mkr. Ett turbinhaveri i Vallviks Bruk ökade kvartalets kostnader med hela 50 mkr. Avmattningstecken blev synliga i Q4; 1) Massapriset började sjunka, 2) efterfrågan avtog markant och, 3) kostnadsinflationen för insatsvaror fortsatte med fokus på ökade kemikaliepriser.

Marknadsläget är högst osäkert
Massamarknaden håller på att avmattas på grund av en svagare efterfrågan. Massapriset har sjunkit med 5% sedan rekordnivån på 1 500 US$ i slutet av Q3’22. Vi räknar med att trenden fortsätter och att massapriset når en botten på 1 100 US$ vid slutet av året, vilket indikerar ett fall på ytterligare 23% från dagens nivå. Kostnadsinflationen bedöms vara ett fortsatt problem under innevarande år. En potentiell positiv faktor för efterfrågan är Kinas upphävda covid-nedstängningar, vilket bör leda till att den inhemska efterfrågan successivt återhämtar sig under 2023.
 
Urstarka finanser och attraktiv utdelning ger stöd
Soliditeten uppgick till 66% vid årsskiftet och nettokassan var 354 mkr. Baserat på Rottneros starka finansiella position föreslås en utdelning på 1,40 kr (0,50 kr ordinarie + 0,90 kr extra), vilket indikerar en direktavkastning på 9,7%. Vi sänker vår EPS-prognos för 2023 och 2024 med 8-36% som en följd av en ökad osäkerhet vad gäller volymer, priser och kostnader under prognosperioden. Vi höjer samtidigt vårt motiverade värde till 14-15 kr (12-13) eftersom vi bedömer att Rottneros lönsamhet över en konjunkturcykel kommer vara högre än det historiska genomsnittet. Rottneros effektiviseringsåtgärder och investeringsprogram ligger till grund för vår reviderade syn på lönsamheten.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 07-02-2023 kl. 08:47: https://docs.penser.se/a/3465/Rottneros_06_februari_2022.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

MFN