Penser Access: Väl positionerad för fortsatt lönsam tillväxt - Midway Holding

2023-02-09 11:00:00

2022 var ett starkt år trots utmaningar och marginalpress
Nettoomsättningen steg med 11% till 261 mkr (236). Förvärv bidrog med +22% och den organiska tillväxten drog ner tillväxten med 11%. Det är viktigt att notera att Safe Access Solutions hade en exceptionellt stor försäljningsorder av strategiskt uthyrningsmaterial på 25 mkr i Q4’21 och justerat för denna var organisk tillväxt oförändrad. Bruttomarginalen föll till 28,4% (30,9) och EBITA landade på -15 mkr (14). Vi lyfter fram tre anledningar till den svaga avslutningen av 2022; 1) Säsongsvariationer inom Safe Access Solutions, 2) Marginalpress till följd av produktmix, råmaterialkostnader och elkostnader, och 3) omstruktureringskostnader på 11 mkr inom Industrial Services.

Marknadsläget är fortsatt svårbedömt
Historiskt sett har aktiviteten höjts i det första kvartalet jämfört med det föregående, men osäkerheten i omvärlden gör det svårbedömt. Midway försöker hela tiden kompensera för marginalpressen genom effektiviseringar och prishöjningar, men detta sker med en eftersläpning just nu och kan jämföras med situationen som rådde för exakt ett år sedan. Vår bedömning är att vi kommer se en successiv återhämtning av marginalerna under första halvan av innevarande år och att integrationsarbetet med realiserande av synergier från de senaste två förvärven bär frukt.

Vi sänker EPS-estimat och motiverat värde
Vi sänker våra EPS-estimat för 2023-24 med 28-29% som en följd av en svag Q4-rapport, vilket påverkar basen negativt för vår prognosperiod. Vårt motiverade värde för aktien har sänkts till 37-39 kr (41-43). Vi har en optimistisk syn på tillväxt och marginalförbättringar för de kommande tre åren, vilka drivs av Midways fokus på Safe Access Solutions och förvärv. Midway värderas fortfarande till en signifikant rabatt mot jämförbara bolag, vilka förvisso är större, men som inte förväntas visa samma höga EPS-tillväxt under kommande år. Midway handlas till en EV/EBIT 2023 på 7,8x vilket indikerar en rabatt på cirka 50% jämfört med peergruppens median.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 09-02-2023 kl. 08:35: https://docs.penser.se/a/3466/Midway_08_feb_2023_SK.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

MFN