Penser Access: Utmaningar i närtid men strukturella förbättringar intakta - BE Group

2022-10-24 11:00:00

Q3’22 i linje med tidigare annonserad resultatuppdatering
BE Group presenterade EBIT för Q3’22 om 40 mkr (219 mkr i Q3’21), i linje med det tidigare förannonserade resultatet. Exklusive lagerförluster uppgick EBIT till 67 mkr. Skillnaden mellan ut- och inpriser var på en historiskt hög nivå och avvek kraftigt från Q2’22. Bolaget får nu leveranser som, på grund av långa ledtider, beställdes ett antal kvartal tidigare, vilket skapar en klart ofördelaktig mix av kostnader och intäkter relativt de senaste kvartalen.

Lägre estimat från fortsatt ofördelaktig mix
Vi sänker våra estimat då vi har underskattat tiden för hur länge den ofördelaktiga mixen av kostnader och intäkter kommer att fortgå. BE Group importerar i princip allt sitt material de säljer i Sverige och har därmed en betydande valutadel i sina inköpskostnader. Vi bedömer att H1’23 kommer att se svaga volymer från byggindustrin, men även att den starka verkstadskonjunkturen kommer att mattas i linje med ledande indikatorer. Detta ger en bruttomarginal på ca 10% (13% i Q3’22 och 21% i Q2’22). Sammantaget leder detta till en EBIT-marginalprognos på 3,5% för 2023e. Mot slutet av 2023e förväntar vi oss en normalisering, och har en EBIT-marginal på 5,3% för 2024e.
 
Investeringsbehov och lägre kassaflöden i 2022e leder till lägre utdelningsprognos
BE Group har ett visst investeringsbehov efter den stora omflyttningen av verksamheter som har skett under de senaste åren. I kombination med ett relativt svagt kassaflöde för 9m’22, som grundar sig i hög rörelsekapitalbindning, sänker vi våra utdelningsproser för hela prognosperioden. Trots att vi behåller vår motiverade EV/S-multipel på 0,35x (något högre än 10-års snitt på 0,32x), sänker vi vårt motiverade värde till 123-127 kr (137-142 kr) på grund av en lägre omsättningsprognos. Vi anser fortfarande att BE Group är en lågt värderad aktie i ett företag som klart har förbättrats strukturellt.
 
Läs den fullständiga analysen, publicerad 24-10-2022 kl. 08:50: https://docs.penser.se/a/3121/BE_Group_Q3.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

MFN