Penser Access: Tecken på att den heta massmarknaden svalnar - Rottneros

2022-10-28 11:00:00

Rekordresultat i tredje kvartalet
Nettoomsättningen ökade med 41 procent till 806 mkr och EBIT ökade med 145 procent till 247 mkr, exklusive avvecklingskostnader om 62 mkr för slipmassalinjen i Rottneros Bruk. Den starka utvecklingen drevs av ett stigande massapris, +11 procent i USD och +35 procent i SEK, samtidigt som leveranserna steg med 4 procent. Högre kostnader för vedråvara och framför allt högre kemikaliepriser påverkade lönsamheten negativt. De höga elpriserna har lett till produktionsbegränsningar i Rottneros Bruk och ett planerat underhållstopp påverkade resultatet negativt.

Hög risk för att massacykeln vänder ner
Massamarknaden visade fortsatt styrka och NBSK-massapriset nådde en rekordnivå på 1 500 USD i slutet av Q3. Den europeiska massamarknaden gynnas av begränsade fraktmöjligheter från Asien, men situationen börjar lätta gradvis. Samtidigt så börjar inbromsningen av den globala konjunkturen ge effekt på massapriset, som tappat 20 USD i början av Q4. De höga elpriserna påverkar också vissa massaköpares efterfrågan i negativ riktning. Vår bedömning är att massapriset kommer fortsätta att vara under press, och därmed ökar osäkerheten för Rottneros framtida lönsamhet.
 
Starka finanser, investeringsplaner och kostnadseffektivisering ger stöd
Rottneros har en soliditet på 68 procent och en nettokassa på 311 mkr, vilket är betryggande när marknadsläget försämras. Planerade investeringar om 160-200 mkr kommer att öka Rottneros produktionskapacitet för CTMP-massa under den kommande treårsperioden, vilket vi bedömer kommer ge en långsiktig positiv avkastningseffekt. Kostnadseffektiviseringar genom avvecklingen av slipmassalinjen i Rottneros Bruk ser vi som positiv från ett lönsamhetsperspektiv. Vi sänker vårt motiverade värde till 12-13 kr (14-15 kr); vi höjer våra estimat för innevarande år men tar höjd för en potentiell avmattning i massacykeln för de kommande två åren.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 28-10-2022 kl. 07:11: https://docs.penser.se/a/3136/Rottneros_27_oktober_2022.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

MFN