Penser Access: Svag trävarumarknad tynger - Bergs

2022-10-28 11:00:00

Svagt Q3 resultat med positiva inslag
Nettoomsättningen föll 16% till 708 mkr (846) och EBITDA med 75% till 46 mkr (186). Den negativa effekten kom från kraftigt lägre volym och pris i Wood Protection samt lägre pris och höga råvarukostnader inom Sawn Goods. Joinery visar på styrka med högre volym och priser vilket ökade försäljningen med 32% till 207 mkr (157) och en något högre EBITDA om 19 mkr (18). Energy & Logistics ökade försäljningen med 33% till 64 mkr (48) och EBITDA var 23 mkr (-2) starkt pådrivet av högre pelletspriser i kölvattnet av högre energipriser. Kassaflödet var exceptionellt starkt i Q3 (305 mkr) till följd av kraftigt minskat rörelsekapital. Nettoskulden sjönk till 34 mkr vilket gör Bergs nästan helt skuldfritt.

Framtidsutsikterna är osäkra
Wood Protection kommer att vara under fortsatt press de kommande två kvartalen, vilka också är säsongsmässigt svaga. Vi tror dock att besparingsåtgärder och produktionsanpassningar kommer ge stöd med en gradvis förbättrad situation under nästa vår. Prisfallen för Wood Proctection och Sawn Goods ser ut att ha avstannat. Joinery har en fortsatt stark orderingång vad gäller fönster och dörrar. Pelletsmarknaden är glödhet och vi räknar med en stark lönsamhetsutveckling för Energy & Logistics under de kommande två kvartalen.
 
Starka finanser, förvärvspotential, hög direktavkastning och låg värdering
Vi sänker våra estimat och justerar ner vårt motiverade värde till 59-61 kronor (78-79). Bergs har en stark balansräkning med en soliditet på 70%, en nettoskuldsättningsgrad på 0,02x och likvida medel på 310 mkr. Vi bedömer att Bergs har muskler att försätta sin förvärvsstrategi inom Wood Protection och Joinery trots tufft konjunkturläge. Samtidigt bedömer vi att Bergs har potentialen att bibehålla en utdelning på 3,0 kronor vilket indikerar en direktavkastning på 10%. Värderingen är på en rekordlåg nivå vad gäller P/EK på 0,5x, vilket är lika med en 50% rabatt på bokfört värde. Vi ser inga risker för nedskrivningar av tillgångar.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 28-10-2022 kl. 10:01: https://docs.penser.se/a/3140/Bergs_27_oktober_2022.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

MFN