Penser Access: Stor projektportfölj med bred geografisk exponering till låg värdering - Eolus

2023-02-10 11:00:00

Stor projektportfölj med bred geografisk exponering, en hög ESG profil och attraktiv värdering
Eolus har en stor projektportfölj på 18 GW med en bred geografisk exponering mot ett flertal marknader. Även om framtiden ser mörk ut i Norge, och besvärlig i Sverige, så har andra marknader som Finland, Polen och USA en betydligt bättre potential för projektutveckling. Vi har justerat våra estimat för att reflektera Eolus strategi att fokusera på RTB metoden, vilket bör minska volatiliteten mellan kvartalen. Aktien framstår som billig ur ett absolut perspektiv, men även relativt OX2 på nyckeltalet företagsvärde/projektportfölj. Eolus är en investering i en stark ESG profil och väl exponerat mot att kapitalisera på en grön omställning, samt bidrar till att normalisera de höga elpriser vi ser för närvarande.

Lägre estimat för att reflektera fokus på RTB
Vi sänker våra estimat för att reflektera Eolus strategi att alltmer lämna TK, ”Turnkey-metoden”, och fokusera på RTB, ”Ready -to-Build”. Även om bolaget därigenom går miste om en del av marginalen på projekten, bedömer vi att den kortsiktiga volatiliteten i resultatet, framför allt mellan kvartal, och som aktiemarknaden har haft svårt att hantera, kommer att minska framöver. Allt annat lika, bör detta leda till en lägre riskpremie ur marknadens perspektiv, och därmed till en uppvärdering av aktien.
 
Attraktivt värderad på DCF och relativt OX2 på företagsvärde/projektportfölj
Vi värderar Eolusaktien med en DCF-modell som ger ett värde på 131 kr. Enligt våra prognoser handlas aktien på låga multiplar relativt historien. Vi har även jämfört värderingen av Eolus projektportfölj relativt Arise och OX2. Eolus projektportfölj, som är basen för framtida försäljning och resultat, framstår som klart lägre värderad jämfört med OX2 och i linje med Arise. Sammantaget sätter vi ett motiverat värde på 130-135 kr per aktie, en sänkning från tidigare 140-145 kr.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 10-02-2023 kl. 08:50: https://docs.penser.se/a/3476/Eolus_Feb_23.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

MFN