Penser Access: Leveransförseningar förskjuter intäkterna - MilDef

2022-12-13 11:00:00

Leveransförseningar under fjärde kvartalet
MilDef har drabbats av förseningar gällande leveranser av halvledarkomponenter. Leveranserna var beräknade under det fjärde kvartalet men förskjuts nu till H1 2023. Till följd av detta förskjuts cirka 60–70 mkr av de förväntade intäkterna för Q4 till Q1 och Q2 2023. I dagsläget bedöms intäktsfördelningen till ungefär 50/50 mellan Q1 och Q2.

Inga övriga effekter
Förskjutningen av intäkter kommer att påverka Q4 negativt, både vad gäller omsättning och vinst, men kommer att ha en positiv inverkan på det säsongsmässigt svagare H1, 2023. Händelsen bedöms endast påverka tiden för när intäkterna förväntas, inga affärer går förlorade av denna fördröjning.
 
Estimatförändringar
Vi förskjuter 70 mkr av vår prognostiserade försäljning under Q4 2022 till H1 2023, vilket minskar tillväxten för 2022 men ökar tillväxten för 2023. Till följd av minskade intäkter sjunker EBITDA-marginalen för helåret 2022 till 10,3% från tidigare 13,7%, men ökar till 15,5% från tidigare 14,8% för 2023. Vi förväntar oss att marginalen kommer att återgå till dryga 15% under 2024. Denna nyhet förändrar inte vår syn på MilDef långsiktigt. Då intäkterna endast förskjuts gör det ingen skillnad i vår värdering, varpå vi behåller vårt motiverade värde om 94–96 kr per aktie.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 13-12-2022 kl. 09:15: https://docs.penser.se/a/3376/MilDef_Leveransf_rseningar_f_rskjuter_int_kterna.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

MFN