Penser Access: Kraftig lönsamhetstillväxt - Checkin.com Group

2022-11-21 11:05:00

Når våra helårsestimat för EBITDA i kvartalet
Omsättningen i kvartalet uppgick till 17,1 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 78% varav 52% var organisk. Precis som bolaget var tydliga med i sin Q2 rapport sjönk tillväxten, då bolaget noterat att deras kunder har drabbats av den drakoniska regleringen på den tyska spelmarknaden. Bolaget noterar att aktiviteten har varit hög i nätverken under september och oktober, samt att en ARR om 75 mkr uppnåddes i samband med rapporten. EBITDA i rapporten uppgick till 2,3 mkr vilket var i linje med våra estimat för helåret och motsvarar en marginal om 14%. Den starka siffran bekräftar styrkan i Checkin.coms affärsmodell.

Affärsplan och mål fortsatt bas för estimat
Då tillväxttakten i kvartalet var något lägre än det vi räknat med för helåret gör vi marginella förändringar i vår utvärdering av bolaget i förhållande till målen som sattes i samband med börsnoteringen. Det gör att vi skruvar ned våra försäljningsestimat över tiden med ca 9%. Vi bedömer nu att bolaget kommer nå 400 mkr 2025 mot tidigare 427 mkr. Då bolaget visar på en kraftig skalbarhet med bruttomarginal om 85% och försäljningskostnader på ca 20% av försäljningen lämnar vi våra EBITDA estimat under prognostiden i princip oförändrade och höjer dem i närtid.
 
Lönsamhet viktig milstolpe för värdering
Då Checkin har nått lönsamhet innan våra prognoser bedömer vi att en DCF kan börja användas för att bestämma motiverat värde. Vår DCF med ett avkastningskrav om 15% ger ett värde om 73 kr. Vägs denna med vår diskonterade multipelvärdering baserat på affärsplanen ser vi ett motiverat värde om 67-69 kr. Vi gör således en marginell justering av motiverat värde.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 21-11-2022 kl. 10:22: https://docs.penser.se/a/3311/Checkin20221121.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

MFN