Penser Access: Inga projektförsäljningar under kvartalet - Eolus

2022-11-18 11:00:00

Inga projektförsäljningar under kvartalet
Eolus rapporterade en relativt låg omsättning i Q3’22, 111 mkr (691 mkr), då inga projektförsäljningar slutfördes under kvartalet. Intäkterna utgjordes därmed av resultatavräkning i pågående projekt, vilket normalt taktar på lägre nivåer jämfört med försäljningsintäkter, och därför förklarar den lägre intäktsnivån. EBIT på -8 mkr var även det lägre y/y, (+54 mkr i Q3’21), av samma orsaker. Vi justerar våra estimat för -22e men behåller våra estimat för resten av
prognosperioden.

Fortsatt stark projektportfölj
Projektportföljen har fortsatt att växa och uppgår nu till 17 843 MW, jämfört med 17 428 MW i Q2’22. Det är viktigt att projektportföljen fortsätter att växa, eftersom volatiliteten i försäljning och resultat kommer att minska i takt med att Eolus har fler projekt färdiga för försäljning och färdigställande. De senaste årens stora skillnader mellan kvartal och år beror just på att alltför få projekt har varit föremål för resultatavräkning per tidsperiod.
 
Ett svagare kvartal jämfört med Q3’21 men den långa bilden är oförändrad
Även om kvartalet framstår som svagt i jämförelse med föregående år, är vår långsiktiga syn intakt. Eolus är en viktig spelare för omställningen mot förnyelsebar energi, med en stor projektportfölj som ger goda förutsättningar för framtida tillväxt och resultatgenerering. Aktien värderas klart lägre än många likande bolag, och det faktum att projektportföljen nu är signifikant i ett historiskt perspektiv, bör ge aktien goda förutsättningar att utvecklas väl. Vi bibehåller vårt motiverade värde på 140-145 kr per aktie.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 18-11-2022 kl. 08:44: https://docs.penser.se/a/3305/Eolus_Q3.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

MFN