Penser Access: God efterfrågan men inflationen tynger - Midsona

2022-07-21 11:00:00

God efterfrågan men inflationen tynger
Omsättningen ökade med 5,9% y/y till 956 mkr varav organisk tillväxt var upp 0,4% vilket tyder på fortsatt efterfrågan. Bruttomarginalen var svag på 23,6% tyngd av fortsatt inflation som sker snabbare än vad prishöjningar kan slå igenom, vilket gav en låg EBITDA-marginal på 3,6%. Flera prishöjningar slår igenom framöver och bruttomarginalen bör återhämta sig till slutet av året.

Rustar för att komma starka ur krisen
Åtgärder vidtas för att stärka varuförsörjningskedjan, lagersituationen och ett omstruktureringsprogram initieras vilket ger 40 mkr i besparingar per år. Den viktiga julhandeln är redan säkrad genom ett ökat varulager, vilket kommer minskas under hösten. Kassaflödet var relativt starkt i kvartalet vilket är positivt. Vi anser att Midsona agerar för att komma ur krisen väl rustade när situationen lättar.
 
Värderingen är för låg
Vi gör vissa justeringar av estimaten där återhämtningen i bruttomarginalen dröjer längre än vi tidigare räknat med. Den geopolitiska situationen samt nedvärderingen av sektorn och börsen som helhet gör oss försiktiga i vår värdering och vi sänker vårt motiverade värde till 42-46 kr/aktie (48-50 kr), vilket innebär en viss, motiverad, premie till peers. Detta ger en uppsida på ca 90%.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 21-07-2022 kl. 08:41: https://docs.penser.se/a/2944/MSONQ22022.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

MFN