Penser Access: Fortsätter expandera underliggande marginalen - Bergman & Beving

2022-10-21 11:00:00

Fortsätter att växa både omsättning…
Även efter att vi justerar för bortfallet av volymerna på grund av IT-attacken som en av Bergman & Bevings (B&B) logistikpartners är den organiska tillväxten svagt negativ. Detta beror på att de fortsätter att fasa ut lönsamma produkter för att förbättra marginalerna. Även om det är positivt skulle vi gärna se att de skulle komma igenom detta så att den organiska tillväxten normaliseras. Att bidraget från M&A accelererar under kvartalet är dock positivt och vi räknar med att denna trend kommer att fortsätta framöver.

…och vinst
Om vi rensar för den negativa effekten från IT-attacken (10 mkr) så fortsatte B&Bs marginaler att expandera. Med fortsatta kostnadsbesparingar och fortsatt utfasning av lågvolymprodukter tror vi denna trend kommer att fortsätta och bolaget är i fas med sitt mål att fördubbla vinsten de kommande 4-5 åren. I takt med att M&A-aktiviteten ökar kommer även detta att driva marginalerna – de söker efter bolag med över 15% marginal och en vinst på 10-20 mkr.
 
Höjer estimaten men sänker motiverat värde för att reflektera multipelkontraktionen
Vi höjer estimaten med 6-8% för att reflektera den fortsatta underliggande marginalexpansionen samt att vi konsoliderar det senaste förvärvet (Polartherm) i våra siffror. Vi gillar att den underliggande affären fortsätter att förbättras och tror på fortsatt gott momentum samt fortsatta förvärv. Utöver detta gillar vi den goda kassaflödesgenereringen. Vi sänker dock vårt motiverade värde något trots högre prognoser för att reflektera 1) multipelkontraktionen hos peer-gruppen samt 2) den högre riskpremien i marknaden. Vi ser nu ett motiverat värde på 130-132 kr (143-145 kr).

Läs den fullständiga analysen, publicerad 21-10-2022 kl. 08:30: https://docs.penser.se/a/3116/bergb221021.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

MFN