Penser Access: Fortsatt utökning av projektportföljen - Eolus

2023-02-17 11:00:00

Ett kvartal i linje med våra förväntningar
Eolus rapporterade ett Q4’22 i stort i linje med våra förväntningar. Försäljningen minskade y/y till 366 mkr (1 009 mkr) vilket får anses vara normal volatilitet i projektverksamheten. EBIT förbättrades från -4 mkr i Q4’21 till +27 mkr i Q4’22. Intäkter genererades med ytterligare 5%-enheters färdigställandegrad i de pågående projekten Öyfjellet och Stor-Skälsjön. Kassaflödet blev negativt, -139 mkr i Q4’22 på grund av fortsatt stor rörelsekapital uppbyggnad.

Fortsatt stark utveckling av projektportföljen – geografisk breddning fortgår
Vi har i tidigare analyser påvisat hur Eolus har utökat sin projektportfölj från en nivå på mellan 2-5 GW under perioden 2007-2018, till dagens starka nivå på nära 22 GW. Under Q4 tillkom ca 4 GW. Den klart största ökningen har skett inom havsbaserad vindkraft, som står för en ökning av 3,5 GW och uppgår nu totalt till 8 GW av portföljen. En stor projektportfölj, med bred geografisk bredd där den svenska delen minskar i relativ storlek, minskar risken för lokala bakslag på politisk nivå och ökar den framtida intjäningspotentialen.
 
Oförändrade estimat och motiverat värde
Vi håller våra estimat och motiverat värde på 130-135 kr per aktie oförändrat. Eolus affärsplan har som mål att öka försäljningen på dagens 1 GW per år till 1,5 GW per år från och med 2025, vilket bör skapa en allt bättre vinsttillväxt jämfört med nuvarande nivå. Med slutleverans av Öyfjellet inom räckhåll, bedömer vi att marknaden kommer att fokusera alltmer på Eolus starka projektportfölj, vilket bör bidra till en positiv aktiekursutveckling.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 17-02-2023 kl. 08:43: https://docs.penser.se/a/3504/Eolus_2023_02_17.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

MFN