Penser Access: Förändring mot ett stabilare Bergs, stöd från sågade trävaror och aktieägarvänlighet - Bergs

2023-02-06 11:00:00

Ett svagt Q4, men bolagets strategi mot mer förädlade produkter ger stabilitet
Bergs rapporterade ett relativt svagt EBITDA-resultat för Q4’22, 30 mkr (106 mkr). EBIT på 6 mkr var klart lägre än föregående år (85 mkr). De mer cykliska verksamheterna Wood Protection och Sawn Wood levererade svaga EBITDA-resultat, -23 mkr och 6 mkr. Däremot uppvisade den mer stabila affären Joinery; fönster, dörrar och husproduktion, en positiv utveckling med ett EBITDA-resultat på 16 mkr (9 mkr). Även övrigt, som framför allt innehåller pelletsverksamhet, presterade bra, 36 mkr (1 mkr). Bergs har nu, efter en period av starka kassaflöden, en stark balansräkning och söker godkännande för ett återköpsprogram, utöver en robust utdelning på 2 kr per aktie.

Cykelns för sågat ser ut att bottna och Joinery och pellets har fortsatt goda utsikter
Den senare delen av 2022 och inledningen av 2023 har präglats av obalans på marknaden för sågade trävaror och behandlat trä, med ett stort överutbud och därmed lagerneddragningar i hela värdekedjan. Det finns enligt bolaget tecken på att denna svaga period nu lider mot sitt slut, och marknaden kommer sannolikt att normaliseras. Detta talar för att Wood Protection och Sawn Wood kan uppvisa en betydande resultatförbättring från Q2’23, om än inte lika stark utveckling som under 2021 & första halvan av 2022. Samtidigt bör Joinery och Övrigt fortsätta att utvecklas väl, på grund av stora renoveringsbehov av fönster och dörrar samt hög efterfrågan på pellets ur ett miljö- och prisperspektiv. Alternativen till pellets, framför allt gas, handlas till fortsatt till höga priser.
 
Förändring mot ett stabilare Bergs, stöd från sågade trävaror och aktieägarvänlighet
Bergs är, under nuvarande ledning, inne på en förändringsresa mot en stabil och växande verksamhet, samtidigt som den svaga perioden inom sågat och träförädling sannolikt lider mot sitt slut. Återköpsprogrammet visar på en aktieägarvänlighet. Vi sänker våra estimat för att reflektera den svaga perioden i närtid, vilket ger ett nytt motiverat värde på 54-56 kr (59-61). Aktien är emellertid fortsatt lågt värderad, och kursen reflekterar inte den betydligt ljusare framtid som vi förutser, jämfört med historien.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 06-02-2023 kl. 09:26: https://docs.penser.se/a/3462/BergsQ4_2022.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

MFN