Penser Access: Ersättning i USA på väg - Immunovia

2022-11-11 11:00:00

Q3 i korthet
Nettoresultatet var -23 mkr (-36) jämfört med vår förväntan om -56 mkr. Kassaflödet för perioden var -37 mkr (-38) jämfört med vår förväntan om -50 mkr. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 159 mkr (339).

Väsentliga händelser under kvartalet
Under det tredje kvartalet har bolaget exekverat kommersiellt och tagit ytterligare steg mot att uppnå kostnadsersättning i USA. I september kom beskedet att CMS (Centers of Medicare & Medicaid Services) har följt bolagets rekommendation och offentliggjort ett preliminärt beslut om en ersättningsnivå motsvarande priset USD 897. Immunovia räknar med att CMS ska färdigställa underlaget för sitt beslut om ersättning i november.
 
Bibehållna estimat
Vi anser det är uppmuntrande att Immunovias blodtest tillämpas brett av läkare vid monitoreringscentren för högriskpatienter, vilket har bidragit till att fler patienter screenas för bukspottkörtelcancer i tidigt stadium. Vi räknar fortsatt med att bolaget kommer få kostnadsersättning på plats i USA mot slutet av detta år. Vi bibehåller våra estimat.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 11-11-2022 kl. 10:29: https://docs.penser.se/a/3278/Immunovia_Ers_ttning_i_USA_p_v_g.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

MFN