Penser Access: Återhämtning runt hörnet - Midway Holding

2021-04-22 10:30:00

Starkare Q1 än väntat
Midways Q1 blev starkare än vad vi hade väntat oss. Omsättningen ökade 11% yoy till 175 mkr (vs väntade 149
mkr) och rörelseresultatet blev 9 mkr vs väntade 6 mkr. Förbättringen drevs av affärsområdet Safe Access
Solutions där omsättningen ökade 20%, drivet av 4% organisk tillväxt och bidrag från nyligen förvärvade
Vertemax. Affärsområdet Industrial Services minskade omsättningen 2% yoy, vilket var något sämre än väntat.
Återhämtning i marknaden kan skönjas
Under slutet av kvartalet upplevde bolaget en ökad aktivitetsnivå i marknaden och hos kunderna, och
samtliga anställda har återgått i full sysselsättning, vilket bådar gott inför framtiden. Man har dock också
upplevt ökade råvarupriser och längre leveranstider, vilket å ena sidan är tecken på stigande global
industriefterfrågan men å andra sidan markerar viss osäkerhet kring tillväxtmöjligheterna på kort sikt.
Motiverat värde justeras upp
Vi justerar upp våra estimat för 2021 men lämnar dem i princip oförändrade för övriga år. I kombination
med en översyn av våra avkastningskrav betyder detta att vi höjer motiverat värde till 29-30 kr (tidigare
27,5-28,5). Medelhög risk kvarstår. På sikt ser vi ytterligare potential om Midway kan renodla koncernen och
fortsätta att genomföra värdeskapande förvärv inom Safe Access Solutions.

Läs den fullständiga analysen: https://docs.penser.se/a/1844/MIDW210422.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se 

MFN