Aktie Utöver ordinarie utdelning har styrelsen i Peab beslutat att föreslå en extra utdelning av samtliga aktier i ett nybildat bolag innehållande Peabs helägda färdigställda kommersiella fastigheter. Det framgår av ett pressmeddelande.

Vid utdelningen av fastighetsbolaget kommer skillnader mellan marknadsvärden och bokförda värden samt eliminerade byggresultat att resultatföras i Peab. Preliminärt uppgår detta till cirka 1.200 miljoner kronor, vilket i huvudsak motsvarar den minskning av det egna kapitalet som extrautdelningen medför.

Projektutvecklingsverksamheten omfattar såväl utveckling av bostäder som kommersiella projekt och bedrivs huvudsakligen i helägd form, men också i vissa fall genom delägda verksamheter.

”I syfte att erhålla värdestegring har färdigställda fastigheter behållits primärt i delägda verksamheter men också i Peabs balansräkning. För att skapa rätt förutsättningar framöver utifrån operativ styrning, kapitalbindning samt resultatavräkning av projektutvecklingsverksamheten, har olika alternativ analyserats. Styrelsen och ledningen har därför under inledningen av året utvärderat den framtida inriktningen avseende helägda färdigställda kommersiella fastigheter”, skriver Peab.

Styrelsen har därför beslutat att det för Peabs aktieägare bästa alternativet för en långsiktig värdetillväxt är att bilda ett separat fastighetsbolag innehållande helägda färdigställda kommersiella fastigheter och bostäder, som delas ut till befintliga aktieägare i enlighet med Lex Asea och börsnoteras.

Fastighetsbolaget kommer preliminärt att äga färdigställda fastigheter med ett marknadsvärde uppgående till cirka 3.600 miljoner kronor.

Vidare kommer fastighetsbolaget att ingå avtal med Peab om förvärv av ytterligare två fastigheter med ett marknadsvärde om sammanlagt cirka 400 miljoner kronor som färdigställs och tillträds under 2021.

Fastighetsbolaget kommer också att äga 50 procent av aktierna i Point Hyllie Holding AB innehållande Choice Hotell och kontorsfastigheten The Point i Hyllie, Malmö. Aktierna har ett preliminärt marknadsvärde om cirka 400 miljoner kronor.