Rapport Fordonsunderleverantören Haldex rörelseresultat exklusive engångsposter uppgick till 103 miljoner kr i det andra kvartalet (78).

Den justerade rörelsemarginalen blev 7,5 procent (6,6). Det framgår av delårsrapporten.

Rörelseresultatet inklusive engångsposter blev 103 miljoner kr (31) och nettoomsättningen var 1 372 miljoner kr (1 184).

Haldex prognos för helåret har justerats upp, från en rörelsemarginal i linje med eller något lägre än föregående år, till att ligga i linje eller möjligtvis vara bättre än föregående år.

Haldex ger sin egen sammanvägda bild av hur bolaget ser på utvecklingen på respektive marknad.

Nordamerika förväntas nå nivåer högre än senaste rekordåret 2015. ”Det är däremot svårt att bedöma hur snabbt skiftet till skivbroms kommer att ske, samt hur stor marknadsandel Haldex kommer ta när försäljningen ökar”, skriver Haldex.

Europa bedöms stabilt med något ökad orderingång under 2018.

Kina har en svag marknad enligt prognosinstituten men beräknas växa på de delar av marknaden som är relevanta för Haldex. ”Det beror framför allt på ökad efterfrågan på bromshävarmen som dock kommer ha lägre marginaler än i övriga regioner”, skriver Haldex.

Indien bedöms återvända till tillväxt under 2018.

Brasiliens marknad beräknas växa, dock från mycket låga nivåer.

Ovanstående leder sammantaget till bedömningen att omsättningen för 2018 kommer öka jämfört med 2017.

”Ökad omsättning ger förutsättningar för högre rörelseresultat. Det kommer att motverkas av ökad investeringstakt i utvecklingsprojekt samt kostnader för expansion i Nordamerika och Kina”, skriver Haldex.