OSCAR PROPERTIES: UPPDATERAR FINANSIELLA OCH OPERATIVA MÅL

2023-02-22 08:44:25

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Oscar Properties uppdaterar sina finansiella samt operativa mål, enligt bokslutsrapporten.

Det operativa målet är att ha en överskottsgrad om 75 procent.

De finansiella målen är att ha en soliditet som inte understiger 27,5 procent samt att belåningsgraden, netto, inte ska överstiga 65 procent.

De mål som kvarstår sedan tidigare är: Bolagets tillväxt ska ske genom förvärv och värdehöjande förvaltning samt genom projektutveckling. Projektutveckling ska inte överstiga mer än 10 procent av bolagets balansräkning.

Den tidigare ambitionen om att uppnå en WAULT (Vägd genomsnittlig återstående hyrestid på hyreskontrakt) på 5 år och en genomsnittlig avkastning på eget kapital om 15 procent per år över en konjunkturcykel kvarstår.Direkt-SE