Oscar Properties offentliggör utbyteserbjudande för innehavare av preferensaktier

2022-11-10 08:30:00

Styrelsen i Oscar Properties har beslutat att erbjuda innehavare av preferensaktier att byta ut sina preferensaktier med ISIN SE0016278311 mot stamaktier. Inom ramen för utbyteserbjudandet, som erfordrar en extra bolagsstämma att hållas den 5 december 2022, erbjuds 1 500 nya stamaktier för varje preferensaktie som återköps.

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG.

UTBYTESERBJUDANDET I SAMMANDRAG

  • Utbyteserbjudandet omfattar samtliga Preferensaktier i Oscar Properties med ISIN SE0016278311. Oscar Properties erbjuder 1 500 nya stamaktier för varje preferensaktie. Deltagande i Utbyteserbjudandet är frivilligt.
  • Anmälningsperioden för Utbyteserbjudandet löper från omkring den 19 december 2022 till och med den 31 januari 2023.
  • Utbyteserbjudandet förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma som äger rum den 5 december 2022.

Utbyteserbjudandet

Återköpspriset per preferensaktie är satt till 4 500 kronor. Stamaktierna emitteras till en kurs motsvarande 3 kronor per stamaktie i Utbyteserbjudandet. Återköpspriset har fastställts för att Bolaget ska kunna fastställa respektive inlösenfordran som uppkommer till följd av att preferensaktier löses in i Utbyteserbjudandet. Inlösenfordran kommer enbart att användas för att betala för tecknade stamaktier genom kvittning. Inlösenfordran förfaller i samband med tidpunkten för betalning av tecknade aktier i sådan emission.

Utbyteserbjudandet innebär att Oscar Properties erbjuder 1 500 nya stamaktier i Bolaget för varje preferensaktie som anmäls i Utbyteserbjudandet. Förtryckt anmälningssedel, förfrankerat svarskuvert samt en informationsbroschyr kommer att skickas till direktregistrerade aktieägare av Preferensaktier vars innehav finns registrerade hos Euroclear Sweden AB samma dag som prospektet godkänns vilket preliminärt förväntas ske runt den 16 december 2022.

Utbyteserbjudandet är baserat på 17 310 Preferensaktier och omfattar samtliga Preferensaktier som inte innehas av Bolaget. Deltagande i Utbyteserbjudandet är frivilligt.

Oscar Properties avser att lämna in en begäran till Skatteverket för fastställande av marknadsvärdet av inlösenfordran vid tidpunkten för avyttring. Information om värdet kommer att tillhandahållas på Oscar Properties och Skatteverkets respektive webbplatser, www.oscarproperties.com och www.skv.se.

Förutsatt att samtliga Oscar Properties Preferensaktier lämnas in i Utbyteserbjudandet, kommer 25 965 000 nya stamaktier att emitteras, vilket kommer att motsvara cirka 15,3 procent av utestående stamaktier.

Eftersom Utbyteserbjudandet utgör ett erbjudande till allmänheten behöver Oscar Properties upprätta ett prospekt. Prospektet, vilket redogör för Utbyteserbjudandet och de planerade riktade emissionerna, förväntas preliminärt offentliggöras omkring den 16 december 2022 (”Prospektet”). Anmälningsperioden för Utbyteserbjudandet förväntas löpa från och med den 19 december 2022 till och med den 31 januari 2023.

Godkännande från extra bolagsstämma

Utbyteserbjudandet förutsätter godkännande av den extra bolagsstämman som kommer att hållas den 5 december 2022. Kallelse till extra bolagsstämman kommer att finnas tillgänglig på Oscar Properties webbplats, www.oscarproperties.com.

PRELIMINÄR TIDPLAN

Preliminär tidplan för Utbyteserbjudandet

Nedanstående tidplan är preliminär och kan komma att ändras. Den slutliga tidplanen, inklusive tidpunkt för registrering av nya stamaktier, kommer att offentliggöras samtidigt med offentliggörande av prospektet.

5 dec – Extra bolagsstämma för godkännande av Utbyteserbjudandet.

16 dec – Preliminär beräknad dag för offentliggörande av prospekt för Utbyteserbjudandet.

19 dec till och med den 31 jan – Anmälningsperiod i Utbyteserbjudandet.

Rådgivare

KANTER Advokatbyrå är legal rådgivare till Oscar Properties i samband med Utbyteserbjudandet. DNB BANK ASA, filial Sverige är emissionsinstitut i samband med Utbyteserbjudandet.

För frågor vänligen kontakta:

Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Denna information är sådan som Oscar Properties Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 10 november 2022 kl. 8:30 CET.

Om Oscar Properties

Oscar Properties är ett fastighetsbolag med fokus på förvaltning och projektutveckling. Vi köper, förvaltar, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen över hela Sverige, med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både förvaltning, nyproduktion och omvandling.

Viktig information

Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Oscar Properties Holding AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Oscar Properties Holding AB (publ) eller från någon annan.

MFN