Oscar Properties kommenterar dagens medieuppgifter angående stämning

2023-03-20 11:35:00

Med anledning av dagens medieuppgifter om att Oscar Properties stämts av det tidigare dotterbolaget Fastighets AB Strået om ett belopp om 10 Mkr vill bolaget göra följande klargörande.

Parternas mellanhavanden har varit föremål för diskussion sedan försommaren 2022. Det har främst gällt frågan om koncerninterna avräkningsförhållanden där Oscar Properties-koncernen gör gällande att det föreligger kvittningsgilla motfordringar mot Fastighets AB Strået som ska beaktas i avräkningen mellan parterna. Stämningsansökan kommer således bestridas.

För frågor, vänligen kontakta
Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ),
070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Denna information lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 20 mars 2023 kl. 11.35 CET.

Om Oscar Properties

Oscar Properties är ett fastighetsbolag med fokus på förvaltning och projektutveckling. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen över hela Sverige, med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning.

MFN