Aktie Oscar Properties har tecknat avtal om två förvärv för totalt 1.390 miljoner kronor, dels av en portfölj bestående av fem kommersiella fastigheter i Västberga/Älvsjö för 745 miljoner kronor, och dels av en lagerfastighet i Helsingborg för 645 miljoner kronor. Båda förvärven är villkorade av finansiering.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Oscar Properties beräknar att bolagets totala driftnetto från förvaltningsfastigheter kommer att uppgå till cirka 165 miljoner kronor årligen.

Säljare till fastigheterna i Västberga/Älvsjö är Peter Eriksson Fastighets och säljare till fastigheten i Helsingborg är Kvalitena. Förvärven beräknas ge ett totalt årligt driftnetto om cirka 83 miljoner kronor.

Finansieringen planeras bestå av en kombination av till större delen skuldfinansiering, en apportemission riktad till respektive säljare om totalt 122 miljoner kronor och resterande genom likvida medel och en företrädesemission. Teckningskursen i apportemissionerna är fastställd till 0:22 kronor per ny aktie.

Det samlade årliga hyresvärdet uppgår efter dessa affärer, inklusive förvärvet av Valerum som kommunicerades den 13 oktober 2020, till cirka 215 miljoner kronor med ett driftnetto om cirka 165 miljoner kronor enligt bolagets bedömning.

”Genom garanterade kassaflöden från förvärvet av fastighetsportföljen Valerum och nu dessa förvärv skapar vi goda förutsättningar att kunna fortsätta på den inslagna vägen, vilka kommer att ge ett betydande tillskott till verksamheten, och som även möjliggör den fortsatta fastighets- och bostadsutvecklingen. Kassaflödet kommer långsiktigt att stödja vår kärnverksamhet och utgöra en bas för ytterligare kompletterande förvärv”, kommenterar Oscar Engelbert, vd för Oscar Properties.

Med dessa affärer får Oscar Properties även två nya aktieägare. Däribland Kvalitena som är ett privat fastighets- och investeringsbolag.

”Oscar Properties nya resa är spännande, och vi ser fram emot att vara med och bidra till att vidareutveckla verksamheten som en långsiktig aktieägare”, kommenterar Jonas Vestin, tillförordnad vd för Kvalitena.