Aktier (Uppdaterad) Oscar Properties förvärvar en fastighetsportfölj från SBB för 1,4 miljarder kr. Oscar Properties ska som en del av affären genomföra en företrädesemission om 325 miljoner kr. Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen är enligt bolaget säkerställd till cirka 80 procent genom teckningsåtaganden och garantier från aktieägare och ett externt garantikonsortium.

”Oscar Engelbert, via Parkgate AB, har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel om cirka 49 miljoner kronor och därutöver garantera ytterligare 30 miljoner kronor. SBB har åtagit sig att garantera 50 miljoner kronor”, heter det i pressmeddelandet från Oscar Properties.

Totalt handlar det om 37 fastigheter och 70 procent av dem (sett till värdet) ligger i Helsingborg, Karlskrona, Oskarshamn, Höganäs och Motala. Portföljen har ett hyres värde om 127 miljoner kronor och ett driftnetto om 81,8 miljoner kronor.

Lån och eget kapital

Förvärvet ska finansieras med en kombination av lån och eget kapital och affären är villkorad av att Oscar Properties får nödvändig skuldfinansiering och tillförs nytt eget kapital.

Bolaget kommer utöver emissionen föreslå att preferensaktierna omvandlas till nyemitterade stamaktier.

Vidare planerar Oscar Properties att ta banklån samt ge ut en ny senior obligation. Bostadsutvecklaren vill vidare göra om villkoren i det befintliga obligationslånet och sänka räntan med 2,5 procentenheter till Stibor + 5,5 procent. Obligationsinnehavare motsvarande 29 procent har ställt sig positiva till detta.

”Behov att komplettera”

”Oscar Properties har en attraktiv projektportfölj av bostäder och samhällsfastigheter i Stockholmsregionen. För att kunna realisera det fulla värdet av projektportföljen har styrelsen i bolaget identifierat ett behov av att komplettera den nuvarande utvecklingsverksamheten med ett eget bestånd av förvaltningsfastigheter för att därigenom säkra en för bolaget stabil och förutsägbar intäktskälla”, moiveras transaktionerna.

”Förvärvet från SBB, tillsammans med den tillhörande kapitaliseringen av Bolaget, skapar ett Oscar Properties med en solid finansiell ställning och stabila kassaflöden från förvaltningsportföljen”, heter det vidare.