Oscar Properties genomför stämmans beslut om sammanläggning av aktier med avstämningsdag den 25 augusti 2021

2021-07-09 16:30:00

Årsstämman den 18 maj 2021 i Oscar Properties Holding AB (publ) (”Oscar Properties” eller ”Bolaget”) beslutade om en sammanläggning av samtliga utgivna aktieslag (så kallad omvänd aktiesplit) innebärandes att femtio (50) befintliga aktier blir en (1) ny aktie (ratio 50:1). Styrelsen i Bolaget har nu beslutat om att avstämningsdag för sammanläggningen blir den 25 augusti 2021.

Följande gäller för sammanläggning av aktier:
 
· Med stöd av årsstämmans bemyndigande har styrelsen fastställt avstämningsdagen för sammanläggningen av aktierna till den 25 augusti 2021.
 
· Till och med den 23 augusti 2021 handlas aktierna före sammanläggningen.
 
· Från och med den 24 augusti 2021 handlas aktierna efter sammanläggningen med nya ISIN-koder.
 
 
Sammanläggningen av bolagets aktier sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta någon åtgärd.
 
Bolagets aktieägare kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre, antal aktier i proportion till sitt innehav per avstämningsdagen. De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med femtio (50) kommer att avrundas nedåt utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägaren. Överskjutande aktiefraktioner kommer att sammanläggas och försäljas genom Bolagets försorg, och köpeskillingen utbetalas till aktieägaren.
 
Bolaget kommer att offentliggöra mer detaljerad information avseende genomförandet av sammanläggningen i början av augusti 2021.
 
Särskild information till preferensaktieägare
Sammanläggningen av aktier enligt ovan kommer även att omfatta preferensaktier, varvid som på samma sätt som för stamaktier innehav inte jämnt delbara med femtio (50) kommer att avrundas nedåt och aktiefraktionerna sammanläggas och försäljas genom Bolagets försorg. Med hänsyn till de betydande värden sådana fraktioner kan komma att uppgå till, vill Bolaget med detta särskilt informera preferensaktieägare om att priset vid sådan försäljning inte behöver motsvara dagens aktiekurs.
 
Preferensaktieägare som inte vill omfattas av fraktionsförsäljning enligt ovan bör senast den 23 augusti 2021 antingen öka eller minska sitt innehav av preferensaktier så att det motsvarar ett antal jämnt delbart med femtio (50).
 
Särskild information till preferensaktieägare som anmält aktierna för inlösen
Preferensaktieägare som anmält sina preferensaktier för inlösen kommer att omfattas av sammanläggningsbeslutet enligt ovan, med tillhörande försäljning av icke jämnt delbara fraktioner. Någon möjlighet för dessa aktieägare att inför avstämningsdagen förändra sitt innehav finns inte.
 
 
För frågor vänligen kontakta:
Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ), 070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se

Denna information lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 9 juli 2021 kl.16.30 CEST.

MFN