Oscar Properties förvärvar och avyttrar fastigheter

2021-07-29 15:30:00

Oscar Properties Holding AB (publ), med fokus på fastighetsförvaltning och projektutveckling, har tillträtt två fastigheter till ett värde om 343,5 miljoner kronor och frånträtt sju fastigheter till ett värde om 340 miljoner kronor.

De tillträdda fastigheterna inrymmer cirka 23 000 kvadratmeter dagligvaruhandel samt en skola om cirka 6 000 kvadratmeter. Gemensam WAULT för fastigheterna uppgår till 3,5 år. Fastigheterna genererar tillsammans ett årligt driftnetto om 27,3 miljoner kronor.

De avyttrade fastigheterna är belägna i Höganäs och Motala och består av bland annat av handel, restaurang och hotell. Utöver det överenskomna fastighetsvärdet om 340 miljoner kronor tillkommer det en tilläggsköpeskilling vid lagakraftvunnen detaljplan om 2 000 kr per kvadratmeter ljus BTA. De överenskomna fastighetsvärdena är i linje med fastigheternas bokförda värden per halvårsskiftet.

”Genom dessa affärer minskar vi vår andel hotell och restaurang samt minskar andelen sällanköpshandel till förmån för dagligvaruhandel, vilket är i linje med vår strategi.” kommenterar Oscar Engelbert, vd Oscar Properties.

För frågor, vänligen kontakta
Oscar Engelbert, grundare och vd, Oscar Properties Holding AB (publ),
070 568 00 01, oscar@oscarproperties.se
 
Denna information lämnades, genom verkställande direktören Oscar Engelberts försorg, för offentliggörande den 29 juli 2021 kl.15.30 CEST.
 
Om Oscar Properties
Oscar Properties är ett fastighetsbolag med fokus på förvaltning och projektutveckling. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen över hela Sverige, med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.
 

MFN