Osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle Boreon hallituksen jäsenmääräksi, kokoonpanoksi ja palkkioiksi

2023-03-15 12:00:00

BOREO OYJ      PÖRSSITIEDOTE      15.3.2023 klo 13.00

Osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle Boreon hallituksen jäsenmääräksi, kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistaja, joka edustaa yli 50 prosenttia yhtiön äänistä ja osakkeista on ilmoittanut ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi varsinaista jäsentä.

Hallitusten jäsenten valitseminen

Osakkeenomistaja, joka edustaa yli 50 prosenttia yhtiön äänistä ja osakkeista on ilmoittanut ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Simon Hallqvist, Ralf Holmlund, Jouni Grönroos, Camilla Grönholm ja Michaela von Wendt ja uutena jäsenenä Noora Neilimo-Kontio.

Noora Neilimo-Kontio on Carunan talousjohtaja sekä varatoimitusjohtaja ja työskennellyt yhtiössä eri tehtävissä vuodesta 2014 lähtien. Aiemmin Neilimo-Kontio on vastannut strategisen liikkeenjohdon konsultoinnin tehtävistä sekä Accenturella että EY:llä ja toiminut divisioonan business controllerin tehtävässä L’orealilla. Neilimo-Kontio on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat antaneet suostumuksensa valinnalle. Yhtiön nykyisistä hallituksen jäsenistä Juhani Mykkänen on ilmoittanut yhtiölle, että hän ei ole käytettävissä hallituksen jäsenenä yhtiökokouksen jälkeen.

’’Haluan kiittää Juhania hänen erinomaisesta panoksestaan Boreon hallituksessa. Toivotan hänelle kaikkea hyvää tulevaisuuden haasteisiin.’’, sanoo Boreon hallituksen puheenjohtaja Simon Hallqvist.

Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Osakkeenomistaja, joka edustaa yli 50 prosenttia yhtiön äänistä ja osakkeista on ilmoittanut ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan hallituspalkkiona 4 000 euroa kuukaudessa ja että hallituksen jäsenelle maksetaan hallituspalkkiona 2 000 euroa kuukaudessa.

Lisäksi hallituksen valiokuntien puheenjohtajana toimiville ehdotetaan palkkioita seuraavasti: tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan hallituspalkkion lisäksi puheenjohtajapalkkiota 1 000 euroa kuukaudessa ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan hallituspalkkion lisäksi puheenjohtajapalkkiota 500 euroa kuukaudessa.

Lisäksi osakkeenomistaja ehdottaa, että hallituksen jäsenelle ja valiokunnan jäsenelle maksetaan 500 euron suuruinen kokouspalkkio kustakin hallituksen ja valiokunnan kokouksesta.

Osakkeenomistaja, joka edustaa yli 50 prosenttia yhtiön äänistä ja osakkeista on ilmoittanut ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituspalkkioiden yhteismäärästä (brutto) seuraavaan yhtiökokoukseen saakka noin 40 % maksetaan yhtiön osakkeina luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja 60 % rahana. Hallituksen puheenjohtajan palkkiota ei makseta yhtiön osakkeina, koska ei ole yhtiön edun mukaista kasvattaa yhtiön välillisen enemmistöosakkaan osakeomistusta hallituspalkkioilla. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille kahden viikon kuluessa siitä, kun Boreo Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 31.3.2023 on julkaistu käyttäen osakkeen arvona osavuosikatsausta edeltävän ja seuraavan viikon kaupankäynnillä painotettua keskikurssia. Lisäksi ehdotetaan, että Boreo Oyj korvaa osakekaupoista aiheutuvat transaktiokulut ja sovellettavaan varainsiirtoveroon liittyvät kustannukset. Palkkiona saatuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen kuin hallituksen jäsenyys on päättynyt. Mikäli palkkiota ei oikeudellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen tai muun yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa osakkeina, palkkio maksetaan rahana.

Matkakorvaukset maksetaan Verohallituksen voimassaolevan matkakorvauksia koskevan ohjeen verovapaan enimmäismäärän mukaisesti.

Edellä mainitut ehdotukset sisältyvät myös erikseen julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

Vantaalla, 15.3.2023

BOREO OYJ

Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Simon Hallqvist
+358 40 510 2760

Jakelu:                      
NASDAQ Helsinki Oy
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.boreo.com

Boreo lyhyesti:

Boreo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, joka luo arvoa omistamalla, hankkimalla ja kehittämällä liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa. Boreon liiketoiminnot on organisoitu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Elektroniikka, Tekninen kauppa ja Raskas kalusto.

Boreon päätavoite on omistaja-arvon luominen pitkällä aikavälillä. Tämän se pyrkii saavuttamaan yritysostovetoisella strategialla, luomalla optimaaliset olosuhteet sen yhtiöille myynnin kasvattamiseen ja kannattavuuden parantamiseen sekä olemalla paras mahdollinen koti sen yhtiöille ja henkilöstölle.

Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 160,4 miljoonaa euroa ja se työllistää yli 300 henkilöä seitsemässä maassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Vantaalla.


 


GlobeNewswire