OrganoClick AB (publ) publicerar kvartalsrapport för tredje kvartalet 2022

2022-11-10 08:30:00

Utdrag ur VD Mårten Hellbergs kommentar till delårsrapporten.

Tredje kvartalet, 1 juli - 30 september 2022

Koncernen jämfört med tredje kvartalet 2021 

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 22,26 (22,64) miljoner kr

» Bruttomarginal uppgick till 11,9 (9,0) %

» Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -7,91 (-8,11) miljoner kr

» Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3,54 (-0,17) miljoner kr

Första nio månaderna, 1 januari - 30 september 2022

Koncernen jämfört med första nio månaderna 2021

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 93,42 (92,11) miljoner kr

» Bruttomarginal uppgick till 18,9 (18,6) %

» Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -18,83 (-16,76) miljoner kr

» Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -21,33 (-25,93) miljoner kr

Den kompletta delårsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida (https://organoclick.com/sv/rapporter/). Informationen i denna delårsrapport är sådan som OrganoClick AB (publ) ska offentliggöra enligt regelverket på Nasdaq First North Growth Market.

Denna information är sådan som OrganoClick AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-10 08:30 CET.

Cision