OrganoClick AB: OrganoClick offentliggör utfall i erbjudandet till preferensaktieägarna i OrganoWood

2021-07-05 08:30:00

Acceptperioden avslutades den 30 juni 2021 och OrganoClick offentliggör idag att Erbjudandet har accepterats av aktieägare representerandes 117 250 preferensaktier, motsvarandes cirka 58,63 procent av det totala antalet preferensaktier i OrganoWood och cirka 5,33 procent av det totala antalet aktier i OrganoWood.

Utbetalning av vederlag i Erbjudandet beräknas kunna påbörjas omkring den 7 juli 2021, varav OrganoClick förvärvar 70 350 preferensaktier mot ett kontant vederlag om sammanlagt 10 552 500 kronor och den andra stamaktieägaren förvärvar 46 900 preferensaktier mot ett kontant vederlag om sammanlagt 7 035 000 kronor.

OrganoClick innehar sedan tidigare 1 200 000 stamaktier i OrganoWood, motsvarande 60 procent av det totala antalet stamaktier i OrganoWood. Efter Erbjudandet kommer OrganoClick även att inneha 70 350 preferensaktier i OrganoWood, motsvarande cirka 35,18 procent av det totala antalet preferensaktier i OrganoWood. Det innebär att OrganoClick kommer att inneha sammanlagt 1 270 350 aktier i OrganoWood, motsvarande cirka 57,74 procent av det totala antalet aktier samt 59,75 procent av det totala antalet röster i OrganoWood.

"OrganoWood har under senaste åren kontinuerligt ökat sin omsättning och förbättrat sitt finansiella resultat. Den nya OrganoWood-tekniken som lanseras inom kort tror vi kommer bidra än mer till en fortsatt positiv utveckling för bolaget. Förvärvet av drygt 35 % av OrganoWoods preferensaktier medför att OrganoClick får del av en större del av OrganoWoods resultat vilket förbättrar OrganoClicks resultat/aktie och samtidigt medför att OrganoClicks aktieägare får större del av den framtida värdeutvecklingen i OrganoWood. Vi är även glada över att de preferensaktieägare som önskat sälja sina aktier nu fått den möjligheten vilket gett ett positivt utfall för alla parter", säger OrganoClicks verkställande direktör, Mårten Hellberg.

Rådgivare

Köparna har anlitat Vator Securities AB som finansiell rådgivare och emissionsinstitut samt Advokatfirman Schjødt som legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

Denna information är sådan som OrganoClick AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-05 08:30 CET.

Cision