Mats Qviberg, Öresunds ordförande.

Rapport Investmentbolaget Öresund redovisar ett substansvärde vid utgången av det fjärde kvartalet 2020 på 125 kr per aktie. Resultat efter skatt blev 33 miljoner kr (431), och resultatet per aktie sjönk till 0,72 kr (9,48).

Under fjärde kvartalet ökade substansvärdet med 0,5 procent justerat för lämnad utdelning. SIX Return Index steg under samma period med 6,1 procent.

En utdelning om 6,00 kr per aktie föreslås för helåret 2020 (6,00).

Öresunds substansvärde minskade under år 2020 med 2,3 procent justerat för lämnade utdelningar. Det var 17,1 procentenheter sämre än SIX Return Index som steg med 14,8 procent under året.

”Under det fjärde kvartalet har flera av Öresunds innehav utvecklats starkt men på grund av att ett fåtal bolag i värdepappersportföljen har haft utmaningar på grund av företagsspecifika orsaker har detta resulterat i att Öresund har utvecklats sämre än SIX Return Index. Vi har dock en stark tro på våra portföljbolag och vi bedömer att innehaven är väl rustade för att utvecklas positivt framöver”, skriver Öresund i delårsrapporten.