Mats Qviberg, huvudägare, Öresund.

Rapport Investmentbolaget Öresund redovisar ett substansvärde vid utgången av det andra kvartalet 2020 på 104 kr per aktie. Det innebar en minskning med 20,9 procent justerat för lämnad utdelning sedan årsskiftet.  

”Detta är 16,7 procentenheter sämre än SIX Return Index som sjönk med 4,1 procent under motsvarande period”, skriver Öresund.

Under andra kvartalet ökade substansvärdet med 12,9 procent justerat för lämnad utdelning medan SIX Return Index steg med 17,2 procent.

Resultat efter skatt för bolaget för andra kvartalet blev 556 miljoner kr (240). Resultatet per aktie ökade till 12,20 kr (5,28).

För det första halvåret blev resultatet efter skatt -1.279 miljoner kr (108).

”Svårt överblicka konsekvenserna”

”Det första halvåret 2020 har varit dramatiskt och präglats av coronavirusets påverkan på den globala ekonomin och de finansiella marknaderna. Coronavirusets globala spridning resulterade i att aktiemarknaderna reagerade med kraftiga nedgångar under det första kvartalet. Under det andra kvartalet återkom optimismen och aktiemarknaderna hade en positiv utveckling och återhämtade stora delar av den tidigare nedgången. Återhämtningen på aktiemarknaderna var främst ett resultat av minskad smittspridning i kombination med fortsatt låga realräntor och massiva statliga stimulansåtgärder”, skriver Öresund i delårsrapporten.

Konsekvenserna av coronaviruset har fått långtgående realekonomiska effekter och det är enligt bolaget i dagsläget fortfarande svårt att överblicka de långsiktiga konsekvenserna som detta kommer att få på ekonomin och i samhället.

”Goda förutsättningar”

”Öresunds innehav har påverkats i olika utsträckning av utvecklingen och portföljbolagen har vidtagit åtgärder för att öka såväl den operativa som den finansiella flexibiliteten. Därmed har våra portföljbolag goda förutsättningar att utvecklas väl framöver”, heter det.

Större positiv påverkan, överstigande 50 miljoner kr, på substansvärdet under delårsperioden under första halvåret hade innehaven i Musti Group och LeoVegas. Större negativ påverkan på substansvärdet hade innehaven i Bilia, Insr Insurance Group, Fabege, NRC Group, Storebrand, Attendo, Scandi Standard, Catena Media, Bulten och Ovzon.