Ordlista för el

Publicerad 2013-04-30 11:25

Elordlista I följande ordlista hittar du ord som ofta används i elbranschen. Bra att kunna när du pratar med elbolaget, elinstallatören eller energirådgivaren.

Abonnemang

Den fasta avgift som du betalar för att få tillgång till elnätet kallas för ”Abonnemang”. Den finns på din faktura från elnätsföretaget.

Ampere (A)

Enhet för elektrisk ström (strömstyrka) som betecknas A. Vid inkoppling av el till ett hus väljer man hur stor strömstyrkan ska vara genom att välja storlek på huvudsäkringen. I en lägenhet är huvudsäkringen oftast 16 A, i småhus med elvärme 20-25 A.

Anläggnings id (anl-id)

En benämning på din elanläggning. Elnätsföretaget använder den för att hålla reda på vilken anläggning som är din. Du hittar anläggningsidentitet (ofta förkortat anl-id) på din faktura. Tillsammans med din områdesidentitet (omr-id) ska detta vara en unik identifikation, så att elleverans och fakturering sker på rätt sätt.

Direktverkande elvärme

Ett uppvärmningssystem där elenergin omvandlas till värme direkt i varje element. Ett motstånd skapas för den elektriska strömmen, som leder till att den elektriska energin omvandlas till värmeenergi.

Effekt (W)

Effekt är ett mått på hur mycket arbete t ex en maskin utför eller hur mycket energi den förbrukar per sekund eller timme. En dammsugare med effekten 1 000 W förbrukar 1 kWh (1000 watt) per timme. Om elpriset är 1 kr/kWh kostar det alltså ungefär en krona att dammsuga i en timme.

Effektvakt

En anordning som ser till att du inte använder mer el vid samma tidpunkt än huvudsäkringen klarar.

Elcertifikatavgift

Ett finansiellt system för att främja produktion av förnybar energi. Priset för elcertifikat ingår i elpriset.

Elenergiskatt

Elenergiskatt tas ut på din elförbrukning. Elhandelsföretaget tar in skatten och för vidare till staten.

Elhandelsavtal

Avtal med ditt elhandelsföretag om priset för den el du förbrukar.

Elhandelsföretag

Det företag som du köper din el av. Du kan fritt välja elhandelsföretag.

Elhandelspris

Det pris du betalar för elen. Du kan fritt välja elhandelsföretag och därmed påverka din kostnad för elhandeln.

Elnätsavtal

För att få el hem till dig måste du teckna avtal med elnätsföretaget, som står för överföringen av el till dig.

Elnätsföretag

Det företag som du har tecknat elnätsavtal med. Elnätsföretaget äger och underhåller elledningarna fram till din bostad, samt svarar för mätning av din elförbrukning.

Fast elpris

Fast elpris innebär att priset, i avtalet mellan dig och ditt elhandelsföretag, är bundet för en viss period. Det är elhandelspriset som binds; inga övriga elenergiposter såsom nättariff, skatt, moms etc. binds.

Huvudsäkring

Teknisk anordning som begränsar hur mycket el du maximalt kan använda vid ett och samma tillfälle. Huvudsäkringen sitter ofta vid elmätaren och storleken (i Ampere) avgör hur mycket du betalar för ditt nätabonnemang. (Se även Ampere)

Jordfelsbrytare

Är en automatisk strömbrytare som installeras i hemmets elcentral eller i ett vägguttag för att förhindra läckage av skadlig ström. Det finns två typer av jordfelsbrytare, en för personskydd och en för brandskydd.

Kilowattimme (kWh)

Kilowattimme är ett mått på energi. Energi är effekt multiplicerad med den tid som effekten utnyttjas. Ex: Om en lampa på 100 watt ska lysa i tio timmar behövs 1 kWh energi.

Likström

Den typ av ström som man exempelvis får från solceller och batterier. Likström kan omvandlas till växelström (till exempel hushållsel) genom en växelriktare. 

Mätarställning: avläst

Mätarställningen på din elmätare vid tidpunkten för avläsning.

Mätarställning: beräknad

Elnätsföretagets beräkning av mätarställningen på din elmätare vid en viss tidpunkt.

Rörligt elpris

Rörligt elpris (i avtalet mellan dig och ditt elhandelsföretag om du har valt rörlig pris), innebär att priset följer utvecklingen på Nord Pool och förändras utan föregående avisering. Det är det månatliga medelspotpriset på Nord Pool som utgör basen för det rörliga priset.

Spänning (V)

För att en elektrisk ström ska uppstå krävs spänning. Man kan jämföra det med trycket i en vattenledning. Utan tryck blir det inget vattenflöde. Elektrisk spänning har enheten V (volt).

Säkring

Används för bryta strömmen vid elektriska fel och höga strömmar. En propp är en form av säkring.

Säkringsstorlek

Begränsar hur mycket el en anläggning kan överföra. Elnätsföretagets abonnemangsavgift grundas oftast på säkringsstorleken.

Tillsvidarepris

Det pris du betalar för din el om du inte har gjort något aktivt val av elhandlare. På vissa fakturor kallas detta pris normalpris.

Växelriktare

Med en växelriktare omvandlas elektrisk ström från likström till växelström.

Växelström

Den typ av elektrisk ström som finns i elnätet. 

Årsavgift

En fast årlig avgift som ditt elhandelsföretag tar ut.

Årsförbrukning

Den mängd el du förbrukar under ett år.

Överföringsavgift

Vanligen benämningen på den rörliga delen av nättariffen (nätpriset). Den fasta delen av nättariffen kallas ibland abonnemangsavgift.