Rapport Klädbolaget redovisar en oväntad vinst för det gångna kvartalet. Engångsposter lyfte resultatet men det underliggande resultatet var också bättre än väntat. 

H&M-gruppen redovisar ett rörelseresultat på 725 miljoner kronor för det första kvartalet (december-februari) i det brutna räkenskapsåret 2022/2023.

En positiv effekt från omvärdering av intresseföretag, främst en engångseffekt avseende Sellpy, ingår med 999 miljoner kronor (0).

Analytiker hade i genomsnitt väntat sig ett rörelseresultat på -1.051 miljoner kronor och inte räknat med några engångsposter, enligt Infronts sammanställning av 18 estimat.

Förutom den positiva effekten från Sellpy uppger H&M att rörelseresultatet i kvartalet påverkats negativt av ökade råvaru- och fraktkostnader i kombination med starkare US-dollar trots prisjusteringar till kund med cirka 1,1 miljarder kronor, uteblivet rörelseresultat från Ryssland med cirka 480 miljoner kronor samt höjda energipriser med cirka 200 miljoner kronor.

Högre marginal än väntat

H&M-gruppens bruttomarginal uppgick till 47,2 procent för det första kvartalet (december-februari) i det brutna räkenskapsåret 2022/2023.

Genomsnittet av 18 analytikers estimat låg på 45,9 procent, enligt Infront.

Bruttomarginalen för motsvarande period i fjol uppgick till 49,3 procent.

Höga råvaru- och fraktkostnader i kombination med en stark US-dollar hade en mycket negativ påverkan på varuinköpen som gjordes för det första kvartalet jämfört med föregående år, framgår det av rapporten.

Kostnaderna för prisnedsättningarna i relation till omsättningen var på samma nivå jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

”Även för de flesta varor som säljs under det andra kvartalet var marknadsläget för varuinköpen mycket negativt vid orderläggandet. Successivt blir det mindre negativt och bedöms bli positivt för de varor som kommer säljas senare under året”, skriver H&M.

Ett steg närmare marginalmålet

H&M-gruppen har tagit ytterligare steg mot målet om en rörelsemarginal om 10 procent redan nästa år, skriver vd Helena Helmersson i delårsrapporten.

H&M:s mål sedan tidigare är att uppnå en tvåsiffrig rörelsemarginal för helåret 2024.

”Sammanfattningsvis står H&M-gruppen fortsatt stark med en robust finansiell ställning, stabilt kassaflöde och ett väl sammansatt varulager. Vår ökade investeringstakt inom samtliga tre tillväxtområden ger goda förutsättningar för fortsatt hållbar och lönsam tillväxt”, skriver vd:n.

Enligt vd:n fortsätter de externa faktorerna som påverkar inköpskostnaderna att förbättras, arbetet med kostnads- och effektivitetsprogrammet pågår med full fart och många av förändringarna som gjorts under de senaste åren börjar ge effekt.

Vidare upprepar H&M sin avsikt att minska antalet butiker med cirka 100 netto under räkenskapsåret 2022/2023 som sträcker sig till och med november.

Under det föregående räkenskapsåret 2021/2022 minskade antalet butiker i H&M-gruppen netto med 336, varav 175 av de stängda butikerna var i Ryssland och Belarus.

Under 2022/2023 planeras antalet stängningar uppgå till cirka 200 butiker och antalet nyöppningar väntas bli cirka 100 stycken.

Försäljning mars ökade 4 procent

H&M-gruppen uppger att försäljningen under mars månad bedöms öka med 4 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande period året innan.

”Starten av vårsäsongen har försenats på många viktiga marknader som en följd av kallt väder. Vårkollektionerna har tagits emot väl där värmen har kommit”, skriver H&M i rapporten.