Rapport Moment Group redovisar ett omsättningstapp på hela 80 procent för det tredje kvartalet samtidigt som förlusten ökade.

I Moment Group ingår bland annat 2Entertain som driver teaterarenor och krogshowarenor som Hamburger Börs, China Teatern, Oscarsteatern och Intiman med mera.

Perioden juli till och med september har för bolaget fortsatt präglats av coronapandemins negativa konsekvenser för nöjes- och upplevelsebranschen.

Under kvartalet har nettoomsättningen från verksamheterna uppgått till 31 miljoner kronor (146), en minskning på närmare 80 procent.

Justerat ebitda-resutlat uppgick till -10 miljoner kronor (-7). Rörelseresultatet ebit blev -68 miljoner kronor (-27).

Släpper likviditetsprognos

Moment Group offentliggör en oreviderad likviditetsprognos för de kommande tolv månaderna som bolaget har delgivit parter i förhandlingarna om en principöverenskommelse om långsiktig finansiering.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Den 13 november 2020 meddelade bolaget att Moment Groups ledning bedömer att den tidigare aviserade risken för att likviditetsbrist uppstår i mitten av fjärde kvartalet 2020 kvarstår.

Under pågående förhandlingar med obligationsinnehavare, investerare och aktieägare har bolaget gett styrelsen bedömning att koncernens rörelsekapitalbehov för de kommande tolv månaderna uppgår till 68 miljoner kronor.

Bolaget har i sina antaganden för prognosen utgått från att verksamheten kan återstarta med sommarteater i en ”corona-anpassad” miljö och att verksamheterna inom koncernen kan återgå till det normala under hösten 2021. Detta i kombination med antaganden om statliga stödpaket som presenterats har styrelsen kommit fram till ovanstående prognos.

”Det är viktade antaganden som ligger bakom denna bedömning, vilken bedömning är förenad med osäkerhetsfaktorn och risken kopplat till hur länge coronapandemin påverkar koncernens verksamhet. Alla prognossiffror är preliminära och har inte granskats eller reviderats av bolagets revisor”, betonar bolaget.

Bolaget kommer offentliggöra närmare information om förhandlingarna och en eventuellt framförhandlad principöverenskommelse så snart bolaget har mer information därom.